Activitats i serveis

Les entitats bancàries poden desenvolupar les activitats següents:

 • recepció de dipòsits o altres fons reemborsables;
 • préstecs i crèdits, inclosos, en particular, el crèdit al consum, el crèdit hipotecari, el factoring amb o sense recurs i el finançament de transaccions comercials, inclòs el forfaiting;
 • arrendament financer (leasing) amb opció de compra o no;
 • atorgament de garanties i subscripció de compromisos;
 • operacions de pagament;
 • emissió i gestió de mitjans de pagament, entre d'altres, targetes de crèdit, xecs de viatge i xecs bancaris;
 • transaccions per compte propi de l’entitat o per compte de la seva clientela que tinguin per objecte:
  • instruments de mercat monetari (xecs, efectes, certificats de dipòsit, etc.),
  • mercats de canvis,
  • istruments financers a termini i opcions,
  • instruments sobre divises o sobre tipus
  • d’interès, i
  • valors negociables;
 • participació en l’emissió de valors i prestació de serveis connexos;
 • intermediació als mercats interbancaris;
 • informes comercials;
 • lloguer de caixes fortes; i
 • els serveis d’inversió i auxiliars relacionats als articles 20 i 21 de la Llei 7/2013.

Les entitats bancàries són empreses que es dediquen a rebre del públic dipòsits i altres fons reemborsables, i a concedir crèdits, de qualsevol naturalesa, per compte propi.