Comunicació de potencials infraccions

Interessats

Qualsevol persona que tingui coneixement de la comissió d’infraccions potencials o reals que afectin el sistema financer i assegurador.

Qualsevol persona que tingui coneixement d’entitats que realitzin activitats legalment reservades a les entitats supervisades per l’AFA, sense estar degudament autoritzades.

Aquesta secció no té per objecte atendre reclamacions o consultes. Si es vol presentar una reclamació o fer una consulta, s’han de seguir els procediments respectivament habilitats a l’efecte.

Com realitzar la comunicació - Contacta’ns

Per tal de dur a terme la corresponent comunicació, la persona coneixedora de la comissió d’una infracció potencial o real ha de trametre a l’AFA, degudament omplert i signat, el “formulari per a la comunicació de la comissió d’infraccions potencials o reals” i enviar-lo juntament amb la documentació requerida.

Icones contacta-03.png

COMUNICAR UNA INFRACCIÓ

 

Aquest formulari també es pot trametre mitjançant comunicació escrita adreçada a:

Àrea de comunicació d’infraccions - Autoritat Financera Andorrana

C/ Bonaventura Armengol, 10. Ed. Montclar, bloc 2, 4a planta

AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra)

Què ha de contenir la comunicació

La comunicació ha de contenir necessàriament elements fàctics dels que raonablement es derivi, almenys, una sospita fundada d'infracció. Per això, la comunicació ha de recollir, entre d'altres, els següents aspectes:

I. el nom del confident;

II. el nom de l’entitat o de la persona que ha comès la potencial infracció;

III. una descripció detallada de la potencial infracció;

IV. documentació suport que evidenciï la potencial infracció; i

V. la data en què ha tingut lloc la potencial infracció.

En qualsevol cas, la informació que es proporcioni no ha de ser una reiteració d'una informació que ja s'hagués fet pública.

No seran admeses qüestions genèriques o indeterminades ni comunicacions quin objecte estigui sotmès a un procediment judicial.

Confidencialitat

Des de l’AFA es garanteix la confidencialitat de la persona que informa de les potencials infraccions administratives comeses dins de l’entitat, llevat que una disposició legal vigent exigeixi la revelació en el context de noves investigacions o procediments judicials posteriors. En cas que la infracció denunciada pugui constituir un il·lícit penal, es farà el trasllat corresponent a la Fiscalia del Principat d’Andorra

Protecció en l’àmbit laboral

La comunicació d’una potencial infracció de la normativa d’abús de mercat no es considera infracció de cap restricció de comunicació d’informació imposada per via contractual o per qualsevol disposició legal, reglamentària o administrativa, ni pot implicar per a la persona que ho notifiqui cap tipus de responsabilitat en relació amb aquesta notificació.

Política de privacitat

L’AFA utilitzarà aquestes dades per atendre  la seva comunicació d'infracció. No es comparteix amb tercers cap dada que permeti la identificació de la persona. A la política de privacitates troba la informació addicional sobre el seu tractament i sobre la manera d'exercir els drets d'accés, rectificació i supressió, entre d’altres. En enviar el formulari l’usuari accepta els termes i condicions de l’avís legal.