Reglaments

Reglament de desenvolupament de la Llei 36/2018, del 20 de desembre, de conglomerats financers
Decret 6-3-2019
13/03/2019 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | Asseguradores i Reasseguradores - Reglament - Norma | Condicions de funcionament: requeriments operatius
Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra
Decret del 20-12-2017
27/12/2017 - Asseguradores i Reasseguradores | Mediadors - Reglament - Gestió de riscos | Govern Corporatiu | Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció | Solvència | Liquiditat
Reglament de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança
Decret del 03-07-2002
03/07/2002 - Asseguradores i Reasseguradores - Reglament - Norma | Taxes i altres contraprestacions