Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament al capítol següent:

 

Capítol cinquè - Taxes per la prestació de serveis en l’àmbit de la supervisió d’assegurances i reassegurances

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa

Supervisió de l’activitat asseguradora de les entitats asseguradores i reasseguradores residents o de les delegacions d’entitats no residents

Quota tributària variable, que és el resultat d’aplicar un tipus de gravamen del 0,95 per mil sobre la base de tributació integrada per les primes brutes emeses pel contribuent

Autorització d’inici d’activitat d’una entitat asseguradora o reasseguradora resident al Principat d’Andorra

10.000 euros

Autorització per a l’establiment al Principat d’Andorra d’una delegació d’una entitat asseguradora o reasseguradora no resident

10.000 euros

Autorització o modificació de models interns

2.000 euros

Externalització o concentració de funcions

300 euros

Cessió de cartera

1.500 euros

Modificacions estructurals

1.500 euros

Ajustaments per al càlcul de les provisions tècniques

600 euros

Autorització del reemborsament dels elements dels fons propis

1.500 euros

Ampliació o supressió de l’activitat d’entitat asseguradora o reasseguradora

5.000 euros

Canvis i nomenaments en l’alta direcció

300 euros

Canvis de participació qualificada en l’accionariat

600 euros

Canvis de nomenaments d’auditors externs

300 euros

Expedició de certificats

200 euros

Dispensa de publicació de l’informe anyal

300 euros

Establiment de funcions de control en el si del grup

600 euros

Sol·licitud de la declaració d’equivalència

1.500 euros

Sol·licitud d’autorització per a l’aplicació del règim simplificat

1.000 euros

Sol·licitud d’autorització per iniciar el procediment de dissolució i liquidació d’entitats asseguradores i reasseguradores

3.000 euros

Inscripció al Registre de Mediadors

500 euros