Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament al capítol següent:

 

Capítol cinquè - Taxes per la prestació de serveis en l’àmbit de la supervisió d’assegurances i reassegurances

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa

Supervisió de l’activitat asseguradora de les entitats asseguradores i reasseguradores residents o de les delegacions d’entitats no residents

Quota tributària variable, que és el resultat d’aplicar un tipus de gravamen del 0,9567 per mil sobre la base de tributació integrada per les primes brutes emeses pel contribuent

Autorització d’inici d’activitat d’una entitat asseguradora o reasseguradora resident al Principat d’Andorra

10.070 euros

Autorització per a l’establiment al Principat d’Andorra d’una delegació d’una entitat asseguradora o reasseguradora no resident

10.070 euros

Autorització o modificació de models interns

2.014 euros

Externalització o concentració de funcions

302 euros

Cessió de cartera

1.510 euros

Modificacions estructurals

1.510 euros

Ajustaments per al càlcul de les provisions tècniques

604 euros

Autorització del reemborsament dels elements dels fons propis

1.510 euros

Ampliació o supressió de l’activitat d’entitat asseguradora o reasseguradora

5.035 euros

Canvis i nomenaments en l’alta direcció

302 euros

Canvis de participació qualificada en l’accionariat

604 euros

Canvis de nomenaments d’auditors externs

302 euros

Expedició de certificats

201 euros

Dispensa de publicació de l’informe anyal

302 euros

Establiment de funcions de control en el si del grup

604 euros

Sol·licitud de la declaració d’equivalència

1.511 euros

Sol·licitud d’autorització per a l’aplicació del règim simplificat

1.007 euros

Sol·licitud d’autorització per iniciar el procediment de dissolució i liquidació d’entitats asseguradores i reasseguradores

3.021 euros

Inscripció al Registre de Mediadors

504 euros