Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i les seves posteriors actualitzacions o modificacions mitjançant la Llei del pressupost, concretament al capítol següent:

 

Capítol cinquè - Taxes per la prestació de serveis en l’àmbit de la supervisió d’assegurances i reassegurances

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa

Supervisió de l’activitat asseguradora de les entitats asseguradores i reasseguradores residents o de les delegacions d’entitats no residents

Quota tributària variable, que és el resultat d’aplicar un tipus de gravamen del 0,9883 per mil sobre la base de tributació integrada per les primes brutes emeses pel contribuent

Autorització d’inici d’activitat d’una entitat asseguradora o reasseguradora resident al Principat d’Andorra

11.653 euros

Autorització per a l’establiment al Principat d’Andorra d’una delegació d’una entitat asseguradora o reasseguradora no resident

11.653 euros

Autorització o modificació de models interns

2.330 euros

Externalització o concentració de funcions

349 euros

Cessió de cartera

1.749 euros

Modificacions estructurals

1.749 euros

Ajustaments per al càlcul de les provisions tècniques

699 euros

Autorització del reemborsament dels elements dels fons propis

1.749 euros

Ampliació o supressió de l’activitat d’entitat asseguradora o reasseguradora

5.826 euros

Canvis i nomenaments en l’alta direcció

349 euros

Canvis de participació qualificada en l’accionariat

699 euros

Canvis de nomenaments d’auditors externs

349 euros

Expedició de certificats

233 euros

Dispensa de publicació de l’informe anyal

349 euros

Establiment de funcions de control en el si del grup

699 euros

Sol·licitud de la declaració d’equivalència

1.749 euros

Sol·licitud d’autorització per a l’aplicació del règim simplificat

1.165 euros

Sol·licitud d’autorització per iniciar el procediment de dissolució i liquidació d’entitats asseguradores i reasseguradores

3.497 euros

Inscripció al Registre de Mediadors

584 euros

Taxa per la sol·licitud d’autorització per a l’aplicació del règim de supervisió simplificada per a les delegacions al Principat d’Andorra de les companyies d’assegurances estrangeres que compleixin determinats requisits a què es refereix el Reglament, del 8 de maig del 2019, de desenvolupament de la Llei 12/2017, del 22 de juny,  d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.

1.165 euros

Taxa de supervisió complementària per a totes les entitats asseguradores o reasseguradores sotmeses a una supervisió en base consolidada de l’AFA

5.786 euros

La taxa de supervisió complementària corresponent a la supervisió en base consolidada per a totes les filials d’entitats asseguradores i reasseguradores que estiguin sota la supervisió d’una autoritat estrangera de supervisió bancària, financera o d’assegurances, d’acord amb el que s’estableix a continuació:

  • Per cada filial supervisada del sector assegurador i reassegurador activa compresa en l’àmbit de la supervisió consolidada
  • Per qualsevol altra filial supervisada dependent d’una entitat asseguradora i reasseguradora

 

 

 

 

4.051 euros

 

  

3.472 euros