Objectius i Funcions

Els objectius de l’AFA en el sector assegurador i reassegurador són els que preveu la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra (d’ara endavant, Llei 2/2017), entre d’altres:

 • Promoure i vetllar pel bon funcionament del sistema assegurador i reassegurador andorrà.
 • Vetllar per la salvaguarda de l’estabilitat i la reputació del sistema assegurador i reassegurador andorrà i promoure’n la confiança.
 • Garantir-ne la transparència, promoure el desenvolupament ordenat del mercat de les assegurances i reassegurances i tutelar els drets dels prenedors, els assegurats i els beneficiaris.
 • Promoure la competitivitat de la plaça asseguradora i reasseguradora andorrana als àmbits nacional i internacional.
 • Realitzar les actuacions necessàries que requereix l’exercici de les seves funcions.

 

L’AFA té les potestats següents en matèria de supervisió i control del sector assegurador i reassegurador:

 • Supervisar i controlar el mercat de l’assegurança i la reassegurança del Principat d’Andorra. A aquests efectes, l’AFA ha d’elaborar guies o directrius en què doni a conèixer els criteris segons els quals exerceix les facultats de supervisió i control esmentades. En aquest sentit, pot assumir o adaptar les guies o directrius que emanin de l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació.
 • Instruir els expedients i resoldre les sol·licituds d’autorització a què es refereix la Llei 12/2017.
 • Instruir i resoldre els expedients de revocació d’autoritzacions a què es refereix la Llei 12/2017.
 • Instruir els expedients sancionadors a què es refereix la Llei 12/2017, i també resoldre’ls llevat dels casos en què aquesta resolució s’atribueixi a un altre òrgan o entitat.
 • Instruir i resoldre els expedients de dissolució administrativa d’entitats.
 • Emetre circulars, instruccions i comunicats tècnics d’obligat compliment en les matèries a què es refereix la Llei 12/2017.
 • Crear institucions de suport al sector.
 • Analitzar, estudiar i seguir l’evolució del mercat de l’assegurança i la reassegurança i en particular, realitzar estudis d’impacte qualitatiu que permetin una adequada adaptació del sector de l’assegurança i la reassegurança a les modificacions normatives, un millor coneixement del mercat per part de l’AFA i, si escau, l’aplicació de les corresponents mesures correctores.