Reglaments

Decret 71/2023, del 8-2-2023, de modificació del Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa
Decret 71/2023
15/02/2023 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Agents Financers | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió | Asseguradores i Reasseguradores | Fons i Plans de Pensions | Mediadors | Actius digitals - Reglament - Norma
Decret 478/2022, del 23-11-2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital
Decret 478/2022
30/11/2022 - entitytypology-8 | Actius digitals - Reglament - Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció | Condicions de funcionament: requeriments operatius