Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament als articles següents:

 

Article 52. Taxa de verificació prèvia de l’expedient de sol·licitud d’inici d’activitat

La quota tributària aplicable al veedor digital registrat ve determinada per una quantitat fixa de 1.071 euros.

 

Article 53. Taxa anual de continuació d’activitat

La taxa fixa per als veedors digitals registrats ve determinada per una quantitat fixa de 536 euros.

 

Article 54. Taxa anual de supervisió de l’activitat

La quota tributària de supervisió és del 0,20% sobre l’import total de la xifra de vendes corresponent als serveis prestats, i amb un mínim de 536 euros en el cas dels veedors digitals registrats.