Activitats i serveis

Segons el Reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador, s’entén per veedor digital: la persona física o jurídica que, de conformitat amb la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain, té encomanada la funció d’interlocució administrativa amb l’Autoritat Financera Andorrana en les sol·licituds d’autorització d’activitats relacionades amb la representació digital d’actius, ja sigui pel procediment d’obtenció de llicència per inici d’activitat com per un supòsit de regularització de l’activitat d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 24/2022, així com altres funcions que es desenvolupen en aquest Reglament.