Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament als articles següents:

 

Article 50. Taxa per a l’admissió dels actius digitals a negociació

La base imposable és el valor nominal de l’emissió per a la qual se sol·licita l’admissió a negociació.

La quota de la taxa es determina multiplicant a la base imposable el tipus de gravamen, segons la quan­titat màxima de valor d’emissió, d’acord amb l’establert a continuació:

Quota tributària de la taxa per a l’admissió dels actius digitals a negociació

Fins a la quantitat màxima de valor total de 3 milions d’euros durant un any natural

0,10%

De més de 3 milions i fins a la quantitat de 8 milions d’euros

0,15%

De més de 8 milions i fins a la quantitat de 20 milions d’euros

0,20%

De més de 20 milions d’euros

0,25%

 

Article 52. Taxa de verificació prèvia de l’expedient de sol·licitud d’inici d’activitat

La base imposable és el valor total de les emissions de tokens o el capital mínim corresponent a l’entitat per a la qual se sol·licita l’inici d’activitat, en funció dels casos.

La quota de la taxa es determina multiplicant a la base imposable el tipus de gravamen segons la taula següent de capital mínim d’entitats acreditades i valor total d’emissió de tokens o tipus d’activitat en concret:

Quota tributària de la taxa de verificació prèvia de l’expedient de sol·licitud d’inici d’activitat

Emissions de tokens fins a la quantitat màxima de valor total de 2 milions d’euros durant un any natural

0,25 % amb un mínim de 268 euros

Emissions de tokens de valor total de més de 2 milions i fins a la quantitat de 8 milions d’euros

0,20 %

Emissions de tokens de valor total de més de 8 milions i fins a la quantitat de 20 milions d’euros

0,15 %

Emissions de tokens de valor total de més de 20 milions d’euros

0,10 %

Dipositaris de claus criptogràfiques

2.142 euros

Dipositaris de tokens

2.142 euros

Plataformes de compravenda de tokens per portar a terme transaccions de més de 100.000 euros i fins a un valor total d’1 milió d’euros d’activitat en un any natural

536 euros

Plataformes de compravenda de tokens si el volum de transaccions durant un any natural és de més d’1 milió d’euros fins a la quantitat de 8 milions d’euros

1.071 euros

Plataformes de compravenda de tokens si el volum de transaccions durant un any natural és de més de 8 milions d’euros fins a la quantitat de 20 milions d’euros

2.142 euros

Plataformes de compravenda de tokens si el volum de transaccions durant un any natural és de més de 20 milions d’euros

3.213 euros

Si els actius representats digitalment per l’emissor són immobiliaris i no excedeixen de 10 milions d’eu­ros

1.071 euros

Si els actius representats digitalment per l’emissor són immobiliaris i excedeixen de 10 milions d’eu­ros

2.142 euros

Generadors dels tokens

268 euros

 

Article 53. Taxa anual de continuació d’activitat

Quota tributària de la taxa anual de continuació d’activitat

Emissors d’actius digitals

1.071 euros en tant que no s’amortitzin

Dipositaris de claus criptogràfiques

1.071 euros

Dipositaris d’actius digitals

1.071 euros

Plataformes d’actius digitals

1.071 euros

Article 54. Taxa anual de supervisió de l’activitat

La quota tributària de supervisió és del 0,20% sobre l’import total de la xifra de vendes corresponent als serveis prestats, i amb un mínim de:

Mínim quota tributària de la taxa anual de supervisió de l’activitat

Emissors d’actius digitals

536 euros

Custodis de claus criptogràfiques

536 euros

Custodis d’actius digitals

536 euros

Plataformes de compravenda d’actius digitals per diner fiat de curs legal

536 euros

Plataformes de compravenda d’actius digitals per altres actius digitals

536 euros

Plataformes de trading d’actius digitals

536 euros

Article 51. Taxa de negociació d’actius digitals

La base imposable és el valor de negociació en euros dels actius digitals que es transmetin per euros o per altres actius digitals.

La quota de la taxa es determina multiplicant a la base imposable el tipus de gravamen. El tipus de gravamen és 0,2‰.

Aquesta taxa es transferirà i es destinarà al compte de compensació de l’article 19 de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, en tant no s’hagi creat un Fons sobirà andorrà per atendre altres finalitats.