Proveïdors de serveis de finançament participatiu

Procés d’autorització per a la creació de noves entitats

La Disposició final dotzena “Entrada en vigor” de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, estableix que el capítol que desenvolupa els serveis de finançament participatiu per a empreses no entrarà en vigor fins a la publicació del seu Reglament d’aplicació:

“Disposició final dotzena. Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, a excepció del capítol V del títol VII, que entrarà en vigor l’endemà de la publicació del seu reglament d’aplicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.”