Entitats operatives del sistema financer

Procés d’autorització per a la creació de noves entitats

L’AFA és l’Autoritat del sistema financer andorrà que té com a funció, entre d’altres, examinar i resoldre qualsevol sol·licitud per a l’obtenció d’una llicència o autorització per operar al sistema financer andorrà d’acord amb la legislació vigent.

El procés d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà (EOSF) es regeix per a Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà. Les sol·licituds d’autorització per a la creació d’EOSF han de ser dirigides a l’AFA juntament amb la documentació que ha de permetre validar el compliment del conjunt del marc legal vigent per a cada tipologia d’entitat.

En aquest sentit, aquesta Autoritat ha publicat el Comunicat tècnic núm. 1/2023-SF amb la finalitat d’incorporar els diferents formularis que han sigut desenvolupats i que constitueixen els documents de base a complimentar i a facilitar a l’AFA per tal de ser validats en el procés de l’obtenció de l’autorització per operar al Principat d’Andorra com a EOSF. A continuació es detallen els diferents formularis per tipologia d’EOSF a constituir:

Addicionalment, l’AFA publica la “Guia sobre la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà” amb la finalitat de distingir i detallar els diferents passos a seguir per a la constitució d’una nova EOSF al Principat d’Andorra i les accions a realitzar en cadascun d’aquests.

Clàusula informativa sobre el tractament de les dades de caràcter personal per part de l’Autoritat Financera Andorrana

L‘AFA utilitzarà les dades facilitades al moment de sol·licitar l’alta d’usuari a l’Oficina Virtual. Aquestes dades seran incloses als corresponents registres de l’AFA i seran utilitzades per a la finalitat esmentada. A la política de privacitat, es troba la informació addicional sobre el seu tractament i sobre la manera d’exercir els drets d’accés, rectificació i supressió, entre d’altres. En enviar l’esmentat correu, el sol·licitant accepta els termes i condicions de l’avís legal.