Entitats Financeres d'Inversió

L’AFA és l’autoritat del sistema financer andorrà que té com a funció, entre altres, la d’examinar i resoldre qualsevol sol·licitud per a l’obtenció d’una llicència o autorització per operar en el sistema financer andorrà d’acord amb la legislació vigent.

El procés d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà es regeix pel Text refós de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà (d’ara en endavant, Llei 35/2010). En aquest sentit, les sol·licituds d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer han de ser dirigides a l’AFA juntament amb la documentació que ha de permetre validar el compliment del conjunt del marc legal vigent per cada tipologia d’entitat operativa del sistema financer.
En presentar qualsevol sol·licitud de creació d’una entitat operativa del sistema financer cal incloure la informació aplicable a la tipologia d’entitat operativa del sistema financer en qüestió, d’acord amb l’establert als articles 11 a 14 de la Llei 35/2010 i cal informar de com l’entitat projectada preveu donar compliment al conjunt del marc legal vigent i, més especialment a la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra (Llei 7/2013) i al Text refós de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera. (Llei 8/2013).

La normativa vigent exigeix en els articles 11, 30, 41, 52 i 64 de la Llei 7/2013 que el domicili, l’administració i la direcció efectiva de les entitats bancàries, de les entitats financeres d’inversió, de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva, de les entitats financeres no bancàries de crèdit especialitzat i de les entitats de pagament i diner electrònic respectivament, han d’establir-se al Principat d’Andorra.

L’article 17 de la Llei 7/2013 estableix que les entitats bancàries han de mantenir oberta almenys una oficina en una parròquia del Principat distinta de la parròquia on han instal·lat l’oficina principal i no menys de la meitat del personal contractat ha de ser andorrà o resident amb una antiguitat no inferior a tres anys i ha de ser suficient en nombre i tenir la formació adequada per desenvolupar les activitats que se li encomanin.

Els articles 36, 47, 58 i 70 de la Llei 7/2013 estableixen que les entitats financeres d’inversió, les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva, les entitats financeres no bancàries de crèdit especialitzat i les entitats de pagament i de diner electrònic, han de mantenir oberta almenys una oficina a una parròquia del Principat i el personal que hi presti serveis ha de ser suficient en nombre i tenir la formació adequada per al desenvolupament de les activitats que se li encomanin. Almenys el vint per cent del personal que hi presti serveis ha de ser andorrà o resident al Principat amb una antiguitat no inferior a dos anys.

Documentació a aportar amb la sol·licitud

 • El projecte d’estatuts de l’entitat a constituir quan, d’acord amb el seu règim, hagi de revestir la forma de societat anònima.

 • El programa bàsic d’activitats, en el qual s’ha de fer constar de manera específica el gènere d’operacions que es projecta realitzar en funció del tipus d’entitat operativa del sistema financer per a la creació de la qual se sol·licita l’autorització, i els elements que permetin observar l’orientació de l’activitat, en particular, si es preveu prestar serveis a l’estranger i en quines proporcions així com si es preveu invertir en instruments derivats.
  En particular, en el cas de les entitats bancàries s’ha d’indicar les activitats de banca comercial i els serveis d’inversió i auxiliars que es preveuen desenvolupar. A aquest efecte s’han d’indicar tots els elements que permetin observar la importància relativa de les activitats de banca comercial, en el conjunt de l’activitat global que es projecta desenvolupar.
  En el cas de les entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat s’han d’indicar l’activitat o activitats que integren el seu objecte social i en el cas de les entitats financeres d’inversió els serveis d’inversió i auxiliars que pretén prestar en funció del tipus d’entitat per a la creació de la qual es sol·licita l’autorització.
  En el cas de societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva allò que es disposa a la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.
  En el cas d’entitats de pagament o entitats de diner electrònic, s’ha de presentar un programa d’activitats que estableixi en concret el tipus de serveis de pagament que es prestaran, d’entre els descrits a l’article 2.1 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic, i/o l’emissió de diner electrònic, si escau.”

 • Una exposició específica de l’eventual previsió d’activitats relacionades amb la promoció de l’economia a nivell de país.

 • Una exposició específica de l’eventual previsió d’activitats relacionades amb el patrocini i mecenatge d’activitats educatives i culturals, amb ajuts per a la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni cultural i natural i l’acció cultural, i el patrocini d’activitats esportives.
 • La identitat del titular persona física de l’entitat a crear o la relació provisional de socis de l’entitat, amb indicació de la seva identitat, nacionalitat i de les seves participacions en el capital social.
  Si són persones jurídiques, s’ha d’indicar la composició dels seus òrgans d’administració, i aportar els comptes anuals i els informes d’auditoria corresponents als tres darrers exercicis, i, si aquestes formen part d’un grup d’empreses, s’ha d’indicar la composició del grup, i facilitar la informació anterior referint-la als components essencials i els comptes anuals consolidats del grup.

 • Declaració jurada on s’afirmi que les aportacions que efectuïn els socis a l’entitat compleixen les exigències establertes per la legislació relativa a la cooperació penal internacional i a la lluita contra el blanqueig de diners o de valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.

 • Informació sobre la trajectòria, l’activitat professional i la situació patrimonial del titular persona física de l’entitat a crear o dels socis amb participacions iguals o superiors al 5 per 100 del capital social de l’entitat a constituir. Si són persones jurídiques, aquesta informació s’ha de referir als membres dels seus òrgans d’administració.

 • En el cas que els sol·licitants no tinguin a priori coberta la totalitat del capital social de l’entitat que es pretén constituir, informació sobre els mecanismes previstos per completar la seva subscripció i el procediment a seguir.
  En particular, s’ha d’indicar si els sol·licitants tenen intenció de fer una oferta pública de venda d’accions per propiciar una base accionarial àmplia.

 • La relació provisional de persones que hagin d’integrar el primer òrgan d’administració, amb informació sobre la trajectòria i l’activitat professional de cadascuna d’elles, així com tota la documentació necessària per la comprovació del compliment dels requisits legals per l’exercici d’aquests càrrecs.

 • Reglament intern de conducta en el qual, de manera expressa, es prevegi el règim d’operacions personals dels consellers, empleats i apoderats de l’empresa.
 • Una descripció dels mitjans tècnics, en especial dels informàtics i comptables, organitzatius i humans de què disposa l’entitat per dur a terme les seves activitats en funció del seu tipus i, en cas que pretengui operar amb derivats, ha de presentar una memòria explicativa de la seva capacitat per actuar amb aquests instruments financers posant especial atenció al control de riscos associats als referits instruments.

 • Una descripció detallada de les activitats que es pretenen desenvolupar a Andorra i de les que se subcontractaran a l’estranger.

 • Una descripció genèrica de les mesures que es preveu implantar per garantir un control intern adequat dels procediments i per desenvolupar les activitats en un entorn de màxima seguretat.

 • Una referència a les mesures genèriques previstes amb caràcter previ en relació amb els preceptes de la legislació relativa a la cooperació penal internacional i a la lluita contra el blanqueig de diners o de valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.

 • Els vincles previstos, si és el cas, amb altres entitats financeres o de crèdit que aportarien els coneixements tecnològics o que participarien a la gestió, o que es comprometrien a aportar suport de qualsevol tipus en el cas d’eventuals dificultats financeres.

 • La ubicació prevista de la seu social i les previsions en relació a la creació de filials, sucursals i oficines.

 • Les previsions de contractació de personal durant els tres primers exercicis amb indicació dels nivells de qualificació.

 • Els balanços i els comptes de resultats previstos per als tres primers exercicis, amb els comentaris que es considerin convenients, a títol d’estimació d’objectius quantitatius. En particular es precisaran els volums d’activitat i els ingressos i despeses previstos per activitats domèstiques i per altres activitats.

 • La política d’aplicació dels resultats que es preveu dur a terme.

 • Una descripció de les mesures adoptades per protegir els fons dels usuaris dels serveis de pagament o fons rebuts a canvi de diner electrònic, d’acord amb l’article 72 de la Llei 7/2013, en el cas que el sol·licitant de l’autorització sigui una entitat de pagament o una entitat de diner electrònic.
 • La justificació d’haver constituït el dipòsit previ exigit, que ha de ser de:
  • 3.000.000 d'euros en el cas de les entitats bancàries;
  • 200.000 euros en el cas de les entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat;
  • 200.000 euros en el cas de les societats financeres d’inversió;
  • 60.000 euros en el cas de les agències financeres d’inversió;
  • 15.000 euros en el cas de les societats gestores de patrimonis;
  • 5.000 euros en el cas dels assessors financers;
  • 30.000 euros en el cas de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva;
  • 4.000 euros en el cas de les entitats de pagament que només proporcionen el servei de pagament de l’enviament de diners;
  • 10.000 euros en el cas de les entitats de pagament que proporcionen el servei de pagament d’execució d’operacions de pagament quan el consentiment de l’ordenant per executar l’operació de pagament es doni mitjançant qualsevol dispositiu de telecomunicacions, digital o de TI o operador de xarxa, que actuï només com a intermediari entre l’usuari del servei de pagament i el proveïdor dels béns i serveis;
  • 25.000 euros si l’entitat de pagament proporciona qualsevol de la resta de serveis de pagament;
  • 70.000 euros en el cas d’entitats de diner electrònic.

Per optar a l’atorgament de l’autorització i amb la finalitat d’actualitzar i completar la documentació presentada amb la sol·licitud, els sol·licitants que hagin obtingut la notificació favorable han d’aportar la documentació següent:

 • Els estatuts definitius de l’entitat i l’escriptura notarial de constitució de la societat;
 • La certificació de la inscripció de la societat al Registre de Societats;
 • La ubicació definitiva de la seu social i, si escau, de les filials, sucursals i oficines de l’entitat;
  L'actualització o confirmació, si no s’han produït variacions, de la informació provisional presentada amb la sol·licitud, a fi de donar-li caràcter definitiu;
 • La relació de persones que exerceixin a la direcció general, amb informació sobre la trajectòria i l’activitat professional de cadascuna d’elles, així com tota la documentació necessària per a la comprovació del compliment dels requisits legals d’aquestes persones per a l’exercici d’aquests càrrecs; i
 • Una declaració explícita de la persona que es preveu que presideixi l’entitat, en virtut de la qual es fa coneixedora de les obligacions establertes per la legislació vigent relatives al sistema financer i, en especial, de les disposicions de la legislació relativa a la cooperació penal internacional i a la lluita contra el blanqueig de diners o de valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.

Informe sobre la creació

Informe preparat per l’entitat on s’inclogui, com a mínim, la informació detallada a continuació. Precisar que l’entitat pot presentar qualsevol documentació que estigui a la seva disposició (per exemple: presentacions que ja tingui preparades, etc.) sempre i quan es doni compliment al detall del formulari exposat a continuació.

 • Objectiu general de l'operació objecte d’inscripció, amb indicació de:
  • motiu i/o intenció de la creació;
  • tipus de societat, nom i ubicació;
  • possibles canvis a realitzar en un futur en relació amb l’orientació de les activitats, dels productes i/o dels clients i la possible reassignació de fons i/o recursos previstos; i
  • principals implicacions d'aquesta operació per al grup bancari andorrà, amb descripció de les principals sinèrgies perseguides amb altres companyies del grup així com descripció de les polítiques relacionades amb l’intra-grup;
 • Estructura accionarial de la societat fins a l’últim beneficiari;
 • Data prevista d'inici d'activitats;
 • Informació detallada de la inversió prevista, amb inclusió de la inversió inicial i de les aportacions previstes a mig termini;

 • Informació detallada de l'operació de finançament, amb indicació de:
  • informació dels actius que es preveu que seran venuts o utilitzats per finançar la creació i posteriors aportacions;
  • accés a recursos de capital i a mercats financers;
  • utilització de recursos financers privats;
  • utilització de fons prestats pel sistema bancari (emissió d'instruments financers, etc.);
  • qualsevol altra relació financera amb altres accionistes (venciments, condicions, garanties, etc.);
  • mitjans i/o instruments i estructura utilitzada per transferir els fons (disponibilitat dels recursos que seran utilitzats en l’operació d’adquisició, acords de finançament, etc.); i
  • altres recursos de finançament, amb especificació de quins es tracta;

 • Previsió de qualsevol acció duta a terme conjuntament amb altres entitats participades membres del grup (contribució al finançament de l’operació, prestació de serveis, etc.);
 • Previsió o consideració de possibles acords amb altres accionistes de la societat en relació amb la societat creada quan la participació en l'entitat a crear no sigui del 100%;
 • Previsió o consideració de possibles acords amb tercers, sempre i quan siguin rellevants en el desenvolupament de l'activitat de l'entitat (subcontractació d'algun servei, etc.); i
 • Qualsevol informació que sigui rellevant sobre la creació i que no hagi estat comentada en els apartats anteriors.


Documentació a adjuntar

 • Certificació de l'acord de la Junta General i/o del Consell d’Administració relatiu a la creació
 • Identificació de la societat creada;
  • certificat de constitució i/o de registre de la societat;
  • document i/o escriptura de la constitució de la societat;
  • estatuts socials en la seva escriptura pública o document anàleg; i
  • adreça de la societat.

 • Quantitat i tipus d’accions ordinàries o de qualsevol altra classe de la societat: el nombre d’accions i l’expressió de si és la totalitat del capital social o, en el seu cas, el percentatge, en euros i en la divisa local, i la proporció dels drets de vot, si aquests són diferents de la proporció en el capital social;
 • Direcció de la societat i de l’estructura organitzativa general;
  • composició final del Consell d’Administració i de la Direcció General, i informació dels principals comitès creats (de direcció, d’auditoria, etc.);
  • en el cas d'entitats financeres: documentació acreditativa dels requisits d’honorabilitat empresarial i professional dels membres del Consell d’Administració i de la Direcció General de l’entitat (currículum vitae, certificats d’antecedents penals del/s país/països de residència i/o treball dels últims 5 anys, declaracions jurades de no-inhabilitació per a l’exercici de l’activitat en qüestió i de no declaració en fallida o en situació d’arranjament judicial, i fotocòpia del passaport)

   Descarregar el formulari

  • presentació de l’organigrama i explicació de l’estructura administrativa;
  • previsió del personal que formarà part de la plantilla en la que es diferenciï el personal que prové d'alguna societat del grup, de la resta;
  • controls previstos per la pròpia entitat creada així com els que pugui efectuar la societat matriu;
  • informació sobre els sistemes interns de comunicació; i
  • manuals d’organització i/o reglaments interns de funcionament que facilitin el compliment de les disposicions legals de tots els seus membres.

 • Estimació dels estats financers de la societat per a un període de 3 anys, segons diferents escenaris, amb inclusió de:
  • la previsió del balanç de situació i compte de pèrdues i guanys;
  • la previsió de les ràtios prudencials;
  • informació sobre la previsió del nivell d’exposició als riscos financers (risc de crèdit, mercat, operacional, etc.); i
  • la previsió sobre les operacions intra-grup. 

 • Manual de coneixement del client (know your client, KYC) , manuals d’organització i/o reglaments interns de funcionament que facilitin el compliment de les disposicions legals de tots els seus membres;
 • Estudis de mercat;
 • Altres estudis o informes d’interès elaborats per tercers o propis de l’entitat que hagin servit de fonament o de reflexió interna de l’entitat sobre la conveniència de dur a terme la inversió;
 • també s'haurà de trametre tota la documentació sol·licitada per la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d'autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà i no lliurada en cap dels apartats anteriors; i
 • Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs d’estudi.