Veedors

Procés de sol·licitud de llicència de veedor digital

L’Autoritat Financera Andorrana (en endavant, AFA) és l’autoritat supervisora de les funcions exercides pels veedors digitals, d’acord amb la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain (en endavant, Llei 24/2022).

El procés d’autorització per al registre dels veedors digitals es regeix pel Decret 478/2022, del 23-11-2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador (en endavant, Reglament 478/2022) i per les disposicions específiques de la Llei 24/2022.

Tramesa de la documentació a l'AFA

La documentació a aportar amb la sol·licitud ha de ser tramesa a l’AFA mitjançant l’Oficina Virtual Privada. Per tal de dur a terme aquest procés, els interessats que es vulguin registrar com a veedor digital han de sol·licitar un usuari de l’Oficina Virtual Privada de la web de l’AFA, enviant un correu electrònic a l’adreça veedors@afa.ad que inclogui la següent informació:

  • nom de la persona física que es registrarà com a veedor;
  • nom de la persona jurídica, si s'escau, amb indicació del nom del representant persona física; i
  • correu electrònic corporatiu.

En cas que els serveis professionals siguin prestats per una societat, el representant persona física, el qual haurà de tenir l'habilitació professional requerida, ha de formar part de l'òrgan d'administració, o ser el director o el gerent de la societat (en aquests casos, es requereix aportar certificació social del nomenament). Tots els treballs que es realitzin dins l'àmbit de l'activitat han de ser dirigits i signats per aquesta persona física.

El sol·licitant rebrà un correu electrònic en què se li notificarà el nom d’usuari i la contrasenya per accedir a l’Oficina Virtual Privada i poder així presentar tota la informació i la documentació requerides en el procés de sol·licitud de llicència de veedor digital.

La creació d’un usuari dins de l’Oficina Virtual Privada no comporta l’atorgament de la llicència d’activitat i no es pot fer referència a aquest fet com a una resolució favorable per part de l’AFA.

Clàusula informativa sobre el tractament de les dades de caràcter personal per part de l’Autoritat Financera Andorrana

L‘AFA utilitzarà les dades facilitades al moment de sol·licitar l’alta d’usuari a l’Oficina Virtual. Aquestes dades seran incloses als corresponents registres de l’AFA i seran utilitzades per a la finalitat esmentada. A la política de privacitat, es troba la informació addicional sobre el seu tractament i sobre la manera d’exercir els drets d’accés, rectificació i supressió, entre d’altres. En enviar l’esmentat correu, el sol·licitant accepta els termes i condicions de l’avís legal.

Documentació a aportar amb la sol·licitud

Cal emplenar i presentar a l’AFA un fitxer excel per a cada persona física representant de veedor digital, persona jurídica.

Descarregar Excel

Cal emplenar i presentar a l’AFA un formulari per a cada persona física representant de veedor digital, persona jurídica.

Descarregar el formulari

S’ha de facilitar un índex de la documentació presentada segons els requeriments del propi formulari de sol·licitud de llicència per actuar com a veedor digital.