Classificació d'inversors: professionals i minoristes

Per tal d'establir mesures de protecció adequades al nivell de coneixements que tinguin els inversors sobre els mercats de valors, les entitats han de classificar els seus clients com a "professionals" o com a "minoristes".

Els clients minoristes són aquells amb menys coneixements i experiència als mercats de valors. Com a client minorista, rebrà el grau de protecció més elevat.

En canvi, els clients amb més coneixements i experiència són els clients professionals que rebran menys protecció ja que tenen més capacitat per comprendre la naturalesa i els riscos dels mercats, productes i serveis d'inversió.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.