Educació Financera

L'educació de l’inversor i la cultura financera són una eina fonamental per a la protecció de l’inversor, complementària a altres mitjans com la regulació o la supervisió.

Només les entitats autoritzades poden prestar serveis financers. Comprovi als Registres oficials de l’AFA, al següent enllaç, si l’entitat que li ofereix el servei està autoritzada per al servei que li està oferint:

Registre d’entitats 

Tots els productes d’inversió incorporen cert nivell de risc. Per tant, l’intermediari financer haurà d’explicar-li correctament les característiques i els riscos que assumirà abans d’adquirir el producte que li ofereix o que vostè sol·licita.

Per trobar un producte adequat a les seves necessitats, haurà d’informar-se principalment sobre la seva rendibilitat, el risc i les despeses.

La rendibilitat: és la remuneració que obtindrà per la inversió. La rendibilitat depèn de diversos factors: la situació econòmica, el nivell de tipus d’interès, les circumstàncies dels mercats, la situació financera de l’emissor, etc.

El risc: en invertir sempre s’assumeix algun tipus de risc. S’ha de tenir en compte que com més alta sigui la rendibilitat que ofereix un producte, més gran serà el seu nivell de risc.

Les despeses: és important conèixer les comissions, cànons i demés despeses associades a qualsevol operació, ja que influeixen en la seva rendibilitat final.

Quan vostè s’adreci a una entitat financera per invertir en productes com accions, fons d'inversió, renda fixa o derivats, l’entitat li farà una sèrie de preguntes amb l'objectiu de conèixer-lo millor i així poder ajudar-lo a prendre les seves decisions d’inversió i prestar-li els serveis més adequats.

L’entitat només ha d’oferir-li els productes adequats per a vostè, tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència per valorar correctament la naturalesa i els riscos d'aquests productes.

A més, quan li proporcionin assessorament personalitzat o gestionin la seva cartera, l'entitat també li farà una sèrie de preguntes per assegurar-se que el servei és conforme als seus coneixements, experiència, situació financera i objectius d'inversió.

Les entitats estan obligades a sol·licitar tota aquesta informació. Aquesta obligació va lligada, tant al tipus de servei que presten, com a la classe de producte en el qual el client està interessat. L’objectiu és conèixer  millor el client i així poder orientar-lo perquè prengui les seves decisions d’inversió.

Vigili sempre les seves inversions!

Les circumstàncies sota les quals s'ha realitzat una inversió poden canviar al llarg del seu horitzó temporal.

Per tal d'establir mesures de protecció adequades al nivell de coneixements que tinguin els inversors sobre els mercats de valors, les entitats han de classificar els seus clients com a "professionals" o com a "minoristes".

Els clients minoristes són aquells amb menys coneixements i experiència als mercats de valors. Com a client minorista, rebrà el grau de protecció més elevat.

En canvi, els clients amb més coneixements i experiència són els clients professionals que rebran menys protecció ja que tenen més capacitat per comprendre la naturalesa i els riscos dels mercats, productes i serveis d'inversió.

Sessió informativa "Bitllets d' Euro: Comprovar l'autenticitat i detectar les falsificacions"

  • Organitzat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, l'Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal i l' Autoritat Financera Andorrana
  • Consulta tots els detalls al següent enllaç

Les entitats operatives del sistema financer han d’actuar amb transparència i comunicar als seus clients, en temps i forma, la informació necessària per permetre que els clients puguin prendre les seves decisions amb coneixement íntegre dels riscos i dels costos associats als serveis i productes o operacions.

Per complir amb aquesta obligació de comunicació al client per part de l’entitat, no serà suficient posar a disposició del públic el llibre de tarifes a les oficines o a la web de les entitats, sinó que s’hauran de comunicar les tarifes, comissions i despeses (d’ara en endavant, tarifes) efectivament aplicables de forma individual, expressa i prèvia a tots els clients.”

Així mateix, s’haurà d’informar el client prèviament a qualsevol modificació i atorgar-li un termini mínim de dos mesos per modificar la relació contractual, sense que aquestes siguin d’aplicació durant aquest termini. A més, caldrà que s’informi el client del dret de separació de què disposa en cas de disconformitat amb les modificacions proposades i dels eventuals costos que poguessin derivar-se’n en cas d’exercir-se dit dret, els quals es calcularien amb les tarifes encara vigents.

En cas que es modifiquin a la baixa, es comunicarà igualment al client sense perjudici de la seva immediata aplicació.

No es considerarà vàlid informar d’unes tarifes màximes sinó que caldrà informar de les tarifes efectivament aplicables a cada client.

Per a més informació es pot consultar el comunicat tècnic núm. 5/2020-SF “Transparència i informació als clients: tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables"