Publicació d’informació

L’objectiu principal de la divulgació i publicació d’informació de supervisió és proporcionar un fàcil accés a la informació, donar una visió general completa del marc jurídic i regulatori i permetre una comparació significativa dels enfocaments adoptats per diferents autoritats de supervisió competents.

En aquest sentit, tant el Comitè de Supervisió Bancària de Basilea com la legislació a nivell europeu (la Directiva 2013/36/UE i el Reglament (UE) núm. 575/2013) destaquen la importància de la transparència i la rendició de comptes.

El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar oficialment l’euro com a moneda legal i emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció. L’Acord monetari va acompanyat d’un annex que relaciona les disposicions jurídiques europees que el Principat d’Andorra ha d’implementar seguint el calendari acordat per Andorra i la Unió Europea relatives, entre d’altres, a la legislació en matèria bancària i financera.

En virtut de l’Acord monetari, Andorra ha incorporat en el seu ordenament jurídic, mitjançant mesures equivalents, entre d’altres, la Directiva 2013/36/UE així com també el Reglament (UE) 575/2013.

L’article 106 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió estableix les obligacions de divulgació per part de l’AFA.

En aquesta secció, l’AFA dona compliment a les obligacions de publicació en seguiment a l’establert als apartats a), b) c) i d) de l’article 106 de la Llei 35/2018.

La informació es detalla segons els següents apartats:

Aquest apartat recull la informació relativa al text de les disposicions legals, reglamentàries i dels comunicats tècnics, així com les orientacions generals adoptades al Principat d’Andorra en l’àmbit de la normativa prudencial aplicable a entitats bancàries i empreses d’inversió.

La transposició i implementació de la Directiva 2013/36/UE i del Reglament 575/2013 s’ha dut a terme principalment amb la incorporació al marc jurídic andorrà de:

1. Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió (Llei 35/2018), que va ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el passat 23 de gener del 2019 i que suposa un salt significatiu respecte a la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres, del 29 de febrer de 1996.

No obstant això, també ha suposat la modificació, mitjançant disposicions finals de la Llei 35/2018, del marc jurídic vigent segons el que es detalla a continuació:

2. Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, que va ser aprovat pel Govern el passat 6 de març del 2019.

3. Reglament relatiu a l’adopció de normes tècniques de la Unió Europea aplicables en matèria de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, que va ser aprovat pel Govern el passat 3 d’abril del 2019 i mitjançant el qual s’incorporen al marc jurídic andorrà diverses normes tècniques de regulació emesos per la Comissió Europea. En concret, les següents:

  • Reglament delegat (UE) 2016/101 de la Comissió, del 26 d’octubre del 2015, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes tècniques de regulació per a la valoració prudent en el marc de l’article 105, apartat 14 (Diari Oficial de la Unió Europea, L 21, 28.1.2016, p. 54).
  • Reglament delegat (UE) núm. 241/2014 de la Comissió, del 7 de gener del 2014, pel qual es comple­ta el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes tècniques de regulació aplicables als requisits de fons propis de les entitats (Diari Oficial de la Unió Europea, L 74, 14.3.2014, p. 8).
  • Reglament delegat (UE) 2015/850 de la Comissió, del 30 de gener del 2015, que modifica el Reglament delegat (UE) núm. 241/2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes tècniques de regulació aplicables als requisits de fons propis de les entitats (Diari Oficial de la Unió Europea, L 135, 2.6.2015, p. 1).
  • Reglament delegat (UE) 2015/923 de la Comissió, de l’11 de març del 2015, que modifica el Reglament delegat (UE) núm. 241/2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes tècniques de regulació aplicables als requisits de fons propis de les entitats (Diari Oficial de la Unió Europea, L 150, 17.6.2015, p. 1).
  • Reglament delegat (UE) núm. 525/2014, de la Comissió, del 12 de març del 2014, pel qual es comple­ta el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes tècniques de regulació aplicables als requisits de fons propis de les entitats (Diari Oficial de la Unió Europea, L 148, 20.5.2014, p. 15).
  • Reglament delegat (UE) núm. 1187/2014, de la Comissió, del 2 d’octubre del 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes tècniques de regulació per determinar l’exposició global davant d’un client o un grup de clients vinculats entre si pel que fa a les operacions amb actius subjacents (Diari Oficial de la Unió Europea, L 324, 7.11.2014, p. 1).
  • Reglament delegat (UE) 2015/61, de la Comissió, del 10 d’octubre del 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al requisit de cobertura de liquiditat aplicable a les entitats de crèdit (Diari Oficial de la Unió Europea, L 11, 17.1.2015, p. 1).
  • Reglament d’execució (UE) 2016/200, de la Comissió, del 15 de febrer del 2016, pel qual s’estableixen normes tècniques d’execució pel que fa a la publicació de la ràtio de palanquejament de les entitats, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea, L 39, 16.2.2016, p. 5).
  • Reglament d’execució (UE) núm. 1423/2013, de la Comissió, del 20 de desembre del 2013, pel qual s’es­tableixen normes tècniques d’execució pel que fa a la publicació dels requisits de fons propis de les entitats (Diari Oficial de la Unió Europea, L 355, 31.12.2013, p. 60).

4. El comunicat núm. 255/19 Requeriments d’informació periòdica, que deroga el Comunicat tècnic de l’AFA núm. 254/18, mitjançant el qual es va establir la tramesa d’informació periòdica a enviar a l’AFA a partir del 30 de setembre del 2018. Aquest comunicat incorpora al marc jurídic andorrà part del Reglament d’execució (UE) núm. 680/2014 de la Comissió del 16 d’abril del 2014, mitjançant el qual s’estableixen normes tècniques d’execució en relació amb la comunicació d’informació amb fins de supervisió per part de les entitats, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

5. La Guia supervisora relativa als Processos d’Autoavaluació del Capital (PAC) i de la Liquiditat (PAL) de les Entitats Bancàries (Comunicat tècnic núm. 263/20-EB)

L’apartat 1 de l’article 73 de la CRD IV, transposat a la legislació andorrana en l’article 15 de la Llei 35/2018, estableix que “les entitats i els seus grups consolidables han de disposar d’estratègies i procediments sòlids, eficaços i exhaustius a fi d’avaluar i mantenir de manera permanent els imports, els tipus i la distribució del capital intern que considerin adequats per cobrir la naturalesa i el nivell dels riscos a què estan o poden estar exposats.”.

Així mateix, l’apartat 1 de l’article 86 de la CRD IV, transposat a la legislació andorrana en l’article 25 de la Llei 35/2018, estableix que “les entitats han de tenir estratègies, polítiques, procediments i sistemes sòlids per a identificar, mesurar, gestionar i supervisar el risc de liquiditat, al llarg d’un conjunt apropiat d’horitzons temporals, incloent-hi l’intradia, per assegurar que les entitats mantenen un nivell adequat de coixins de liquiditat.”.

En aquest sentit, l’AFA ha publicat l’esmentada Guia amb el propòsit de facilitar a les entitats bancàries l'aplicació dels processos d’autoavaluació de capital i de la liquiditat que estableixen els esmentats articles 15 i 25 de la Llei 35/2018.

Aquest apartat inclou informació sobre els criteris i metodologia general utilitzats en el procés de revisió i avaluació supervisores per l’AFA segons l’establert a l’article 91 de la Llei 35/2018.

El model de supervisió de l’AFA pren en consideració els Core Principles for Effective Banking Supervision publicats pel Basel Committee on Banking Supervision així com les Directrius revisades sobre procediments i metodologies comuns per al procés de revisió i avaluació supervisores i les proves de resistència supervisores, que modifiquen les directrius EBA/GL/2014/13, de 19 de desembre de 2014 (revisades al Juliol del 2018). Sempre es manté adaptat a la tipologia d’entitats sota la supervisió de l’AFA i pren en consideració el principi de proporcionalitat en funció de la mida, l’estructura i l’organització interna de l’entitat, així com de la naturalesa, l’àmbit i la complexitat de les seves activitats.

L’AFA avalua els riscos que tenen les entitats i comproven que aquestes estan dotades per gestionar adequadament aquests riscos. Aquesta activitat s’anomena PRAS (Procés de Revisió i Avaluació Supervisora), o en anglès SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), i té com a objectiu permetre que els perfils de risc de les entitats es puguin avaluar de forma coherent i prendre decisions sobre les mesures de supervisió necessàries.

Com supervisem