Pressupost de l'AFA

 

Pressupost de l'Autoritat Financera Andorrana per a l'exercici 2019

Pressupost de despeses

 Id

(imports en euros)

Despeses de personal

1

3.054.460,00

Consell d’administració

100

132.000,00

Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual

120

2.385.000,00

Remuneracions bàsiques i altres personal eventual

130

15.000,00

Quotes de seguretat social

160

392.460,00

Despeses socials del personal

163

130.000,00

Consum de béns corrents i serveis

2

2.107.900,00

Edificis i altres construccions

202

112.000,00

Reparació i conservació d’edificis i altres construccions

212

10.000,00

Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments

213

4.000,00

Reparació i conservació de mobiliari i efectes

215

1.000,00

Reparació i conservació d’equips informàtics

216

145.000,00

Reparació i conservació d’altre immobilitzat

219

1.000,00

Material d’oficina

220

43.200,00

Subministraments

221

12.200,00

Comunicacions

222

38.500,00

Primes d’assegurances

224

102.000,00

Tributs

225

0

Altres serveis

226

105.000,00

Treballs realitzats per altres empreses

227

1.504.000,00

Locomoció

231

30.000,00

Despeses financeres

3

1.000,00

Interessos de dipòsits

340

0

Altres despeses financeres

349

1.000,00

Transferències corrents

4

0

Despeses corrents

 

5.163.360,00

Inversions Reals

6

1.415.000,00

Maquinària, instal·lacions i equipament

603

20.000,00

Mobiliari i estris

605

45.000,00

Equips per a processos d’informació

606

50.000,00

Immobilitzat immaterial

640

1.300.000,00

Transferències de capital

7

0

Despeses de capital

 

1.415.000,00

Actius financers

8

32.000.000,00

Adquisició deute sector públic a llarg termini

801

32.000.000,00

Passius financers

9

0

Variació d’actius i passius financers

 

32.000.000,00

Total pressupost de despeses

 

38.578.360,00

 

Pressupost d’ingressos

Id

(imports en euros)

Impostos directes i cotitzacions socials

1

0

Impostos indirectes

2

0

Taxes i altres ingressos

3

2.263.755,75

Taxes processos autorització i inscripció

321

391.505,00

Taxes anuals de supervisió

322

1.872.250,75

Transferències corrents

4

0

Ingressos patrimonials

5

971.338,57

Interessos de dipòsits

531

678.100,00

Interessos de títols i valors de deute de l’Estat

532

293.238,57

Ingressos corrents

 

3.235.094,32

Inversions reals

6

0

Transferències de capital

 

0

Ingressos de capital

 

0

Actius financers

8

35.343.265,68

Alienació deute sector públic a curt termini

800

0

Alienació deute sector públic a llarg termini

801

26.099.777,42

Incorporació romanents de tresoreria

870

9.243.488,26

Passius financers

9

0

Variació d’actius i passius financers

 

35.343.265,68

Total pressupost d’ingressos

 

38.578.360,00

 

Pressupost de l'Autoritat Financera Andorrana per a l'exercici 2018

Pressupost de despeses

 

(imports en euros)

Despeses de personal

1

2.787.670,00

Consell d’administració

100

132.000,00

Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual

120

2.199.000,00

Remuneracions bàsiques i altres personal eventual

130

8.000,00

Quotes de seguretat social

160

358.670,00

Despeses socials del personal

163

90.000,00

Consum de béns corrents i serveis

2

2.485.500,00

Edificis i altres construccions

202

105.000,00

Reparació i conservació d’edificis i altres construccions

212

5.000,00

Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments

213

3.600,00

Reparació i conservació de mobiliari i efectes

215

400,00

Reparació i conservació d’equips informàtics

216

95.000,00

Reparació i conservació d’altre immobilitzat

219

500,00

Material d’oficina

220

29.800,00

Subministraments

221

10.200,00

Comunicacions

222

35.500,00

Primes d’assegurances

224

7.000,00

Tributs

225

32.500,00

Altres serveis

226

95.000,00

Treballs realitzats per altres empreses

227

2.000.000,00

Locomoció

231

66.000,00

Despeses financeres

3

2.000,00

Interessos de dipòsits

340

2.000,00

Transferències corrents

4

0,00

Despeses corrents

 

5.275.170,00

Inversions Reals

6

1.403.000,00

Maquinària, instal·lacions i equipament

603

20.000,00

Mobiliari i estris

605

45.000,00

Equips per a processos d’informació

606

30.000,00

Immobilitzat immaterial

640

1.308.000,00

Transferències de capital

7

0,00

Despeses de capital

 

1.403.000,00

Actius financers

8

17.000.000,00

Adquisició deute sector públic a llarg termini

801

17.000.000,00

Passius financers

9

0,00

Variació d’actius i passius financers

 

17.000.000,00

Total pressupost de despeses

 

23.678.170,00

 

Pressupost d’ingressos

(imports en euros)

Impostos directes i cotitzacions socials

1

0,00

Impostos indirectes

2

0,00

Taxes i altres ingressos

3

1.561.800,00

Taxes processos autorització i inscripció

321

352.400,00

Taxes anuals de supervisió

322

1.209.400,00

Transferències corrents

4

0,00

Ingressos patrimonials

5

377.990,00

Interessos de dipòsits

531

121.000,00

Interessos de títols i valors de deute de l’Estat

532

256.990,00

Ingressos corrents

 

1.939.790,00

Inversions reals

6

0,00

Transferències de capital

 

0,00

Ingressos de capital

 

0,00

Actius financers

8

21.738.380,00

Alienació deute sector públic a curt termini

800

15.478.578,90

Alienació deute sector públic a llarg termini

801

0,00

Incorporació romanents de tresoreria

870

6.259.801,10

Passius financers

9

0,00

Variació d’actius i passius financers

 

21.738.380,00

Total pressupost d’ingressos

 

23.678.170,00

 

Pressupost de l'Autoritat Financera Andorrana per a l'exercici 2017

Pressupost de despeses

(imports en euros)

Despeses de personal

1

2.033.840,00

Consell d’administració

100

110.000,00

Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual

120

1.584.000,00

Remuneracions bàsiques i altres personal eventual

130

8.000,00

Quotes de seguretat social

160

241.840,00

Despeses socials del personal

163

90.000,00

Consum de béns corrents i serveis

2

1.979.800,00

Edificis i altres construccions

202

103.000,00

Reparació i conservació d’edificis i altres construccions

212

3.200,00

Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments

213

3.600,00

Reparació i conservació de mobiliari i efectes

215

400,00

Reparació i conservació d’equips informàtics

216

95.000,00

Reparació i conservació d’altre immobilitzat

219

500,00

Material d’oficina

220

28.100,00

Subministraments

221

10.000,00

Comunicacions

222

35.500,00

Primes d’assegurances

224

7.000,00

Tributs

225

32.500,00

Altres serveis

226

95.000,00

Treballs realitzats per altres empreses

227

1.500.000,00

Locomoció

231

66.000,00

Despeses financeres

3

2.000,00

Interessos de dipòsits

340

2.000,00

Transferències corrents

4

0,00

Despeses corrents

 

4.015.640,00

Inversions Reals

6

887.150,00

Maquinària, instal·lacions i equipament

603

12.150,00

Mobiliari i estris

605

35.000,00

Equips per a processos d’informació

606

40.000,00

Immobilitzat immaterial

640

800.000,00

Transferències de capital

7

0,00

Despeses de capital

 

887.150,00

Actius financers

8

30.000.000,00

Adquisició deute sector públic a llarg termini

801

30.000.000,00

Passius financers

9

0,00

Variació d’actius i passius financers

 

30.000.000,00

Total pressupost de despeses

 

34.902.790,00

 

Pressupost d’ingressos

(imports en euros)

Impostos directes i cotitzacions socials

1

0,00

Impostos indirectes

2

0,00

Taxes i altres ingressos

3

1.701.400,00

Taxes

321

403.000,00

Taxes anuals de supervisió

322

1.298.400,00

Transferències corrents

4

0,00

Ingressos patrimonials

5

367.000,00

Interessos de dipòsits

531

102.000,00

Interessos de títols i valors de deute de l’Estat

532

265.000,00

Ingressos corrents

 

2.068.400,00

Inversions reals

6

0,00

Transferències de capital

7

0,00

Ingressos de capital

 

0,00

Actius financers

8

32.834.390,00

Alienació deute sector públic a llarg termini

801

26.382.000,00

Incorporació romanents de tresoreria

870

6.452.390,00

Passius financers

9

0,00

Variació d’actius i passius financers

 

32.834.390,00

Total pressupost d’ingressos

 

34.902.790,00