Catàleg de procediments administratius

Procediments de creació d'entitats

 

Procediments relacionats amb l'article 20 i 20bis del Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera

 

Procediments relacionats amb veedors digitals

 

Procediments relacionats amb la regulació dels organismes d'inversió col·lectiva de dret andorrà

 

Procediments relacionats amb assegurances i reassegurances