Catàleg de serveis i les cartes de serveis

Les funcions i competències en l’àmbit del sistema financer andorrà és defineixen a l'article 4, 4bis i 4 ter de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana:

Article 4. Funcions i competències en l’àmbit del sistema financer andorrà

1. L’AFA, com a autoritat del sistema financer andorrà, té atribuïdes les funcions i competències que li encomana aquesta Llei així com totes les demés funcions o competències que li puguin encomanar altres disposicions legals.

1 bis. L’AFA pot exercir les seves funcions de supervisió i inspecció de la manera següent:

 1. a) Directament.
 2. b) Amb col·laboració amb altres autoritats, nacionals o estrangeres.
 3. c) Mitjançant una sol·licitud a les autoritats judicials competents.

2. A títol enunciatiu i no limitatiu, l’AFA desenvolupa les funcions següents:

 1. a) emetre, entre d’altres, comunicats tècnics, comunicacions i/o recomanacions, per desenvolupar la reglamentació i les normes tècniques instrumentals en relació amb l’exercici d’activitats bancàries i de les activitats pròpies de les entitats operatives del sistema financer i de qualsevol altra activitat quan la legislació vigent així ho prevegi. En l’exercici d’aquesta funció, l’AFA pot sotmetre a la consideració dels agents del sector financer les propostes normatives rellevants i, en tot cas, té en compte els següents factors:
  1. i) que el cost de la regulació sigui proporcionat als beneficis de la seva implementació;
  2. ii) els estàndards internacionals en la matèria; i
  3. iii) l’impacte de la seva implementació en la competència, la capacitat d’innovació i la competitivitat internacional de la plaça financera andorrana;
 1. b) Examinar i resoldre qualsevol sol·licitud presentada a l’AFA per a l’obtenció d’una llicència o autorització per operar en el sistema financer andorrà d’acord amb la legislació vigent; i mantenir actualitzats els corresponents registres de l’AFA; A aquest efecte, l’AFA manté actualitzada a la seva web, la llista en què figuren les dades bàsiques com ara, denominació social, nom comercial, domicili social, data de concessió de l’autorització, data de revocació o de baixa de l’autorització, informació sobre els serveis o activitats per als quals està autoritzada i detall dels agents autoritzats, de totes les entitats operatives del sistema financer autoritzades;
 2. c) exercir com a autoritat competent i supervisora sobre totes les entitats supervisades i sobre aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer que estiguin o puguin estar subjectes a la supervisió de l’AFA d’acord amb la legislació vigent a fi i efecte de vetllar pel compliment de la normativa aplicable a aquestes persones;
 3. d) Supervisar en base consolidada les entitats operatives del sistema financer i, consegüentment, els grups d’entitats operatives del sistema financer entesos com tots aquells grups de societats en què la societat dominant és una entitat operativa del sistema financer o té com a activitat principal la tinença de participacions en una o més entitats operatives del sistema financer, així com les societats financeres de cartera a fi i efecte de comprovar el compliment dels requisits prudencials establerts a la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió i les societats financeres mixtes de cartera per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts a la Llei de conglomerats financers;
 4. e) exercir els poders disciplinari i sancionador sobre les entitats supervisades i sobre totes aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer sobre les quals la legislació vigent atorgui aquesta competència a l’AFA;
 5. f) examinar i resoldre les sol·licituds d’autorització i/o d’inscripció d’actes administratius d’acord amb la legislació vigent i mantenir actualitzats els corresponents registres de l’AFA;
 6. g) atendre i gestionar les reclamacions de clients de les entitats supervisades presentades davant de l’AFA. Quan l’anàlisi de la reclamació evidenciï un problema de supervisió prudencial el qual pot estar més enllà de la reclamació del client individual, l’AFA pot efectuar controls específics en el marc de la supervisió. Les actuacions que l’AFA dugui a terme en el marc de la supervisió prudencial no poden ser compartits amb el client. Els informes emesos per l’AFA en relació amb les reclamacions formulades per clients d’entitats supervisades no tenen caràcter resolutiu respecte de les responsabilitats contractuals entre el client i l’entitat, matèria que és reservada als tribunals jurisdiccionals;
 7. h) realitzar les tasques associades a la representació d’Andorra a nivell internacional en relació amb temes específics que afectin el sector financer;
 8. i) prestar els serveis de tresoreria de l’Estat i dur a terme la gestió financera de les emissions de deute públic del Principat d’Andorra prèvia resolució del Govern perquè així sigui;
 9. j) recollir els dipòsits i les fiances constituïts en aplicació de la legislació vigent i de decisions judicials, i gestionar aquests fons tot observant el principi de prudència de manera apropiada;
 10. k) emetre a petició del Govern informes i dictàmens sobre la legislació relativa al sistema financer i sobre les demés matèries competència de l’AFA així com proposar, a iniciativa pròpia, mesures susceptibles de millorar l’ordenació i la regulació del sistema financer;
 11. l) assessorar el Govern en temes relatius a política econòmica i financera a petició del ministeri encarregat de les finances;
 12. m) elaborar estudis i estadístiques relatives al sistema financer i en totes aquelles matèries competència de l’AFA d’acord amb la legislació vigent; i
 13. n) establir i publicar una Memòria anual d’activitats de l’AFA.
 14. o) Publicar avisos i advertències per vetllar per la protecció dels inversors.

3. En l’exercici de les seves funcions, l’AFA té competència per:

 1. a) Tenir accés a qualsevol informació o document, incloses les dades personals, de qualsevol persona física o jurídica, i rebre o procurar-ne una còpia;
 2. b) requerir a qualsevol persona, física o jurídica, el lliurament d’informació i/o documentació en el termini que consideri oportú;
 3. c) realitzar inspeccions in situ;
 4. d) citar i prendre declaració a qualsevol persona, física o jurídica, i analitzar les declaracions, així com totes les comunicacions escrites o verbals rebudes i fer una valoració dels fets;
 5. e) requerir als supervisats l’aportació d’informes d’experts independents, dels seus auditors o dels seus òrgans de control intern o de compliment normatiu a l’efecte de comprovar el compliment de la legislació vigent;
 6. f) contractar auditors externs independents o contractar altres experts qualificats en la matèria objecte de supervisió o anàlisi. En tot cas, les despeses derivades de l’actuació dels auditors externs independents o altres experts qualificats van a càrrec de l’entitat supervisada sempre que es tracti de treballs en l’exercici del poder disciplinari de l’AFA i el corresponent expedient no hagi quedat arxivat;
 7. f bis) requerir el lliurament d’informació i/o documentació a qualsevol persona, física o jurídica, que hagi estat subcontractada per dur a terme funcions o activitats operatives dels supervisats, sense perjudici de la responsabilitat de l’entitat que hagi delegat les funcions;
 8. g) accedir a qualsevol informació necessària per a l’exercici de les seves funcions, en temps oportú, prèvia formulació de la corresponent petició a l’organisme oficial que correspongui en cada cas;
 9. h) Exigir els registres telefònics i el trànsit de dades existents.
 10. i) Exigir el cessament de tota pràctica o conducta contrària a les disposicions legals del marc de regulació del sistema financer.
 11. j) Exigir la prohibició temporal d’exercir l’activitat professional, en el marc de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer.
 12. k) Suspendre la comercialització o venda d’instruments financers o de dipòsits estructurats quan una entitat operativa del sistema financer no hagi desenvolupat o aplicat un procés eficaç d’aprovació de productes o hagi incomplert d’altra manera l’establert a l’article 13, apartat 1, de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera.
 13. l) Adoptar les mesures necessàries perquè l’AFA pugui obtenir la informació necessària per comprovar que les entitats operatives del sistema financer que presten serveis d’inversió i/o serveis auxiliars compleixin les seves obligacions.
 14. m) Utilitzar qualsevol altre mitjà que permeti l’exercici de les seves competències per imposar sancions d’acord amb la legislació vigent.

Les persones previstes en les lletres a), b), d), f bis) i g) han de proporcionar a l’AFA tota la informació necessària perquè l’AFA pugui exercir les seves funcions d’acord amb les disposicions legals vigents i han de guardar-ne secret.

4. En l’exercici d’aquestes funcions i competències i d’acord amb les premisses establertes en aquesta Llei o en la legislació vigent, s’autoritza l’AFA a cooperar, establir relacions i/o acords de col·laboració amb autoritats o organismes oficials estrangers, competents en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i registre, de supervisió i/o control dels supervisats per vetllar pel compliment de la legislació del sistema financer, de la legislació relativa als mercats de valors, derivats i altres instruments financers o altra legislació que així ho prevegi, intercanviant informació, incloses dades personals, i col·laborant en el marc d’investigacions o inspeccions sempre que es compleixin els requeriments establerts en els apartats 1 a 3 de l’article 20.

5. Per a l’adequat exercici de les seves funcions i respectant les competències legals de les parts, l’AFA coopera amb el Govern, i amb altres autoritats o organismes nacionals proveint assistència i intercanviant les informacions confidencials necessàries.

En situacions d’urgència relacionades amb l’estabilitat del sistema financer andorrà, l’AFA pot intercanviar la informació que sigui pertinent amb les autoritats nacionals competents, organismes nacionals així com amb els ministeris que escaigui.

Quan l’intercanvi d’informació confidencial contingui dades personals, aquesta només pot ser intercanviada per part de l’AFA amb l’autoritat judicial penal, amb l’autoritat nacional competent en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, amb l’autoritat nacional competent en matèria de resolució, amb els organismes encarregats dels sistemes de garantia de dipòsits i inversions, amb el Cos de Policia i/o amb l’auditor extern respecte a les dades de l’entitat concernida. Així mateix, l’AFA pot col·laborar amb l’autoritat nacional competent en matèria de lluita contra el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme en el marc d’investigacions o inspeccions en l’exercici de les seves funcions.

L’AFA pot exercitar les seves facultats supervisores i sancionadores mitjançant la sol·licitud a les autoritats judicials competents; en aquest sentit, pot sol·licitar i obtenir de la Batllia l’auxili judicial que necessiti per acomplir les seves funcions de control i supervisió.

6. Finalment, en l’exercici de les seves funcions i competències, l’AFA:

 1. a) actua de manera transparent, autònoma i independent;
 2. b) té en compte la realitat del sistema financer andorrà i l’impacte potencial de les seves decisions sobre l’estabilitat i la reputació del sistema financer;
 3. c) pren en consideració els estàndards internacionals en cada matèria;
 4. d) segueix estrictament les normes de bon govern corporatiu;
 5. e) supervisa el correcte exercici de les responsabilitats atorgades a les persones que supervisen les entitats;
 6. f) utilitza els seus recursos de forma eficient; i
 7. g) facilita la innovació en les matèries relacionades amb les activitats supervisades.

7. Sense perjudici de les disposicions previstes legalment, l’AFA només pot utilitzar la informació confidencial obtinguda en virtut de l’establert en el present article en l’exercici de les seves funcions o en relació amb els procediments administratius o judicials relacionats específicament amb l’exercici de dites funcions.

Article 4 bis. Potestats de control i supervisió, i criteris d’exercici en l’àmbit de la supervisió de les assegurances i reassegurances

Les potestats de control i supervisió en el sector assegurador i reassegurador i els criteris del seu exercici són els que li encomanen els articles 8 a 12 i concordants de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.

Article 4 ter. Procediment de comunicació de possibles infraccions

1. L’AFA estableix, mitjançant comunicats tècnics, mecanismes efectius i fiables per encoratjar la comunicació sobre la comissió d’infraccions potencials o reals previstes en la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, el capítol IV de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera i la Llei 12/2017 d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.

2. Els mecanismes a què es refereix l’apartat 1 inclouran com a mínim:

 1. a) procediments específics per a la recepció d’informes sobre infraccions i el seu seguiment;
 2. b) protecció adequada per als empleats d’entitats sotmeses a la normativa disciplinaria esmentada en el paràgraf 1 anterior, que informen d’infraccions comeses en l’entitat envers les represàlies, la discriminació o altres tipus de tractament injust com a mínim;
 3. c) protecció de les dades personals tant de la persona que informa de les infraccions com de la persona física que presumptament és responsable d’una infracció; i
 4. d) regles precises que garanteixin en tots els casos la confidencialitat de la persona que informa de les infraccions comeses dins de l’entitat, llevat que una disposició legal vigent exigeixi la revelació en el context de noves investigacions o procediments judicials posteriors.