Informació general sobre retribucions

Despesa en personal 2022:

Liquidat 2022

1 DESPESES DE PERSONAL 2.007.229,79
100 CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 119.382,77
120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS - PERSONAL CONTRACTUAL 1.540.237,42
130 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS - PERSONAL EVENTUAL 5.121,83
160 QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL 255.827,30
163 DESPESES SOCIALS I FORMACIÓ DEL PERSONAL 86.660,47