Entitats dependents i participades

L'AFA no té cap entitat dependent ni cap entitat participada.