Quadres d’inversió i amortització

Immobilitzat material

Propietat, planta i equipament Saldos el 31/12/2021 Altes Baixes Traspassos Saldos el 31/12/2022
Instal·lacions tècniques i maquinària 241.702,20 1.340,48 - - 243.042,68
Mobiliari  153.506,01 - - - 153.506,01
Equips procés d’informació 96.171,10 20.691,86 - - 116.862,96
Total Cost 491.379,31 22.032,34 - - 513.411,65

Amortització acumulada Saldos el 31/12/2021 Altes Baixes Traspassos Saldos el 31/12/2022
A.A. Instal·lacions tècniques i maquinària (236.178,99) (1.953,57) - - (238.132,56)
A.A. Mobiliari  (139.408,72) (2.458,02) - - (141.866,74)
A.A. Equips procés d’informació (67.132,04) (22.740,23) - - (89.872,27)
Total amortització acumulada (442.719,75) (27.151,82) - - (469.871,57)

Valor net comptable 48.659,56 (5.119,48) - - 43.540,08

 

Immobilitzat immaterial

Actius intangibles Saldos el 31/12/2021 Altes Baixes Traspassos Saldos el 31/12/2022
Propietat industrial i intel·lectual 2.854,81 - - - 2.854,81
Aplicacions informàtiques  843.202,68 14.727,58 - - 857.930,26
Aplicacions informàtiques (en curs) - - - -
Total Cost 846.057,49 14.727,58 - - 860.785,07

Amortització acumulada Saldos el 31/12/2021 Altes Baixes Traspassos Saldos el 31/12/2022
A.A. Propietat industrial i intel·lectual (2.854,81) - - - (2.854,81)
A.A. Aplicacions informàtiques  (749.229,01) (68.114,57) - - (817.343,58)
Total amortització acumulada (752.083,82) (68.114,57) - - (820.198,39)

Valor net comptable 93.973,67 (53.386,99) - - 40.586,68