Dades estadístiques

Aquest apartat inclou dades estadístiques agregades sobre el del sector financer i assegurador al Principat d‘Andorra així com dades de risc de crèdit, de risc operacional i de risc de mercat de les entitats bancàries, entre d’altres.

La informació confidencial que l’AFA rep en l'exercici de les seves responsabilitats supervisores no pot ser divulgada a tercers ni a autoritats, a excepció que sigui divulgada de forma resumida o agregada de manera que les entitats supervisades no puguin ser identificades, sense perjudici de les exempcions previstes en la legislació vigent. Conseqüentment, quan la divulgació de les dades pugui suposar una falta al deure de secret establert als articles 19 i 19 bis de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana, aquesta informació no pot ser divulgada.

2022

2021

2020

2019

D'acord amb el que estableix l'article 22 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de novembre de 1997, les sancions i amonestacions per infraccions greus i molt greus imposades a les entitats supervisades, que siguin fermes en la via administrativa es publiquen al següent enllaç de la web de l'AFA:

Sancions entitats supervisades