Relacions Institucionals

A nivell nacional i internacional, l’AFA coopera, estableix relacions i/o acords de col·laboració amb autoritats o organismes oficials nacionals i estrangers, competents en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i registre, de supervisió i/o de control de les entitats supervisades en el marc de les funcions que li són atribuïdes.

UIFAND

 

L’AFA coopera amb la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND), autoritat competent en matèria de la lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, en el marc d’una relació de cooperació mútua de manera recíproca en l’exercici de les seves funcions de supervisió i control així com en els processos d’autorització de les entitats supervisades per l’AFA.

El 30 de novembre del 2012 es va signar un memoràndum d'entesa entre la UIFAND i l'AFA. En seguiment a les noves competències assignades a l’AFA en tant que supervisor d’assegurances i reassegurances, el 12 de març del 2019 es va signar un nou acord amb la UIFAND, substituint l’anterior, demostrant així la voluntat de continuar la cooperació entre ambdues autoritats.

 

 

 

Sin-título-8.png

AREB

 

 

L’AFA coopera amb l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) en el marc dels processos de reestructuració i resolució d’entitats bancàries.

Sin-título-9.png

Cos de Policia d'Andorra

L’AFA coopera amb el Cos de Policia d'Andorra en diversos àmbits relacionats amb el sistema financer i sector de les assegurances i reassegurances.

Amb la voluntat d’enfortir la cooperació entre ambdues autoritats, el 6 d'agost del 2020 van signar un Protocol d’Entesa que permet establir formalment un marc d’assistència mútua per exercir les seves respectives funcions encomanades per llei de manera més efectiva. D’aquesta manera es proporciona el marc formal per a l’intercanvi d’informació i l’assistència tècnica o en qualsevol altre aspecte relacionat amb l’exercici de les seves funcions.

Destacar, entre d'altres, la cooperació en l'àmbit de l'aplicació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord Monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea i del Reglament que la desenvolupa (Veure l'apartat Euros per a més detalls).

 

  

  

Policia_AND_logo.png

Fiscalia General del Principat d'Andorra

L’AFA coopera i es coordina amb la Fiscalia General del Principat d’Andorra per tal que ambdues institucions puguin exercir, de manera més efectiva, les seves respectives funcions encomanades per la legislació vigent.

El 23 de febrer del 2021 es va signar un Protocol d’Entesa que proporciona el marc formal per a l’intercanvi d’informació, l’assistència tècnica i la cooperació en la investigació de les operacions sospitoses de comportar ús d’informació privilegiada o manipulació de mercat o de qualsevol altre acte delictiu, amb la finalitat de combatre la criminalitat de caràcter sòcio-econòmic que els darrers anys ha esdevingut una de les principals formes de delinqüència.

 

  

  

Fiscalia general principat andorra.png

Altres

En el marc de les seves funcions, l'AFA treballa conjuntament amb altres autoritats nacionals i organismes, entre d’altres, els següents:

 • Ministeri de Finances
 • Ministeri d’Afers Exteriors
 • Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació
 • Administració de Justícia
 • Registre de Societats
 • Departament d’Estadística
 • Departament de Comerç
 • Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) 
 • Iniciativa ACTUA
 • i també té presència a diverses comissions a nivell nacional, com:
  • La Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (CGFAGADI) i la Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions (CGSAGI)
  • La Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme (CPP)
  • La Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació (CGFRJ)
  • El Consell Andorrà d’Estadística (CAE)
  • El Comitè tècnic de les NIIF
  • Comissió Gestora de les Reserves Internacionals

La cooperació nacional està subjecta als termes i requeriments establerts per la legislació vigent

L’AFA coopera, estableix relacions i/o acords de col·laboració amb organismes oficials internacionals o amb autoritats estrangeres que tinguin atribuïdes funcions i competències en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i registre, de supervisió i/o control dels supervisats per vetllar pel compliment de la legislació del sistema financer, de la legislació relativa als mercats de valors, derivats i altres instruments financers o altra legislació que així ho prevegi, equivalents a les atribuïdes a l’AFA per la legislació vigent.

La cooperació internacional està subjecta als termes i requeriments establerts per la legislació vigent

Cooperació a nivell Global

 

 

L’AFA és membre ordinari de l’Organització Internacional de Comissions de Valors (IOSCO) i signatària del Protocol d’entesa multilateral de l’IOSCO (MMoU) relatiu a la consulta, la cooperació i l’intercanvi d’informació en matèria de mercats de valors des del 19 de setembre del 2013.

Es formalitzen així la cooperació, l'assistència i l'intercanvi d’informació recíprocs a efectes de regulació i supervisió dels mercats de valors a nivell internacional.

Sin-título-5.png

L'Autoritat Financera Andorrana és membre de l'International Association of Insurance Supervisors (IAIS), que és l'associació internacional de supervisors d'assegurances.

Amb aquesta incorporació, l'AFA formalitza la cooperació internacional en matèria d'assegurances per tal de garantir l'estabilitat del sistema assegurador i reassegurador andorrà.

IAIS

Cooperació a nivell de la Unió Europea

 

 

El sistema financer andorrà opera en estreta relació amb el sistema financer de la zona euro. En seguiment als compromisos contrets en el marc de la signatura de l’Acord Monetari el 30 de juny del 2011 i per tal d'assegurar condicions d'igualtat, Andorra ha de transposar al marc jurídic andorrà i implementar el cabal comunitari establert a l’annex de l’acord monetari, en concret, la regulació en matèria bancària i financera així com la legislació sobre la prevenció del blanqueig de capitals, la prevenció del frau i la falsificació de mitjans de pagament diferents de l'efectiu, i l'obligació de notificació de dades estadístiques.

Sin-título-4.png

En el marc de la seva funció de representació d’Andorra a nivell internacional i en relació amb temes específics que afectin el sector financer, l’AFA participa en el Comitè Mixt establert a l’efecteAcords bilaterals

L’AFA coopera amb les autoritats de supervisió dels països en què les entitats supervisades tenen filials per tal de dur a terme una adequada supervisió en base consolidada en línia amb els estàndards internacionals en aquesta matèria i dins del marc dels Core principles for effective banking supervision publicats pel Basel Committee on Banking Supervision.

Les relacions bilaterals no únicament promouen l'efectivitat de la supervisió de les entitats supervisades que operen en un àmbit internacional sinó que també contribueixen a la reputació internacional del sistema financer andorrà.

L’AFA ha signat acords de cooperació institucional amb les següents autoritats:

Sin-título-3.png

Banco de España

(04-04-2011)

 

 

 

Sin-título-2.png

Comisión Nacional del Mercado de Valores

(28-06-2011)

 

 

logo_cssf.png

 

Commission de Surveillance du Secteur Financier

(25-10-2018)

 

 

 

BCU.png 

  

Banco Central del Uruguay

(29-01-2020)

 

 banco central do brasil.jpg

 

Banco Central do Brasil

(01-04-2021)