Relacions Institucionals

A nivell nacional i internacional, l’AFA coopera, estableix relacions i/o acords de col·laboració amb autoritats o organismes oficials nacionals i estrangers, competents en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i registre, de supervisió i/o de control de les entitats supervisades en el marc de les funcions que li són atribuïdes.

AREB

L’AFA coopera amb l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) en el marc dels processos de recuperació i resolució d’entitats, tal com s’estableix a la Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i de resolució  d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió.

En aquest sentit, el 3 de abril de 2023 es va signar un protocol d’entesa entre ambdues autoritats on s’estableix formalment un marc d’assistència mútua per tal d’aconseguir una millor coordinació en la preparació i la planificació de la recuperació, en l’aplicació de les mesures d'actuació primerenca i en la planificació i l’execució de la resolució, així com l’intercanvi adequat de la informació que resulti necessària per a l'exercici de les competències atribuïdes a ambdues autoritats per la legislació vigent, i així promoure i vetllar per l’estabilitat del sistema financer. 

 

Sin-título-9.png

Cos de Policia d'Andorra

L’AFA coopera amb el Cos de Policia d'Andorra en diversos àmbits relacionats amb el sistema financer i sector de les assegurances i reassegurances.

Amb la voluntat d’enfortir la cooperació entre ambdues autoritats, el 6 d'agost del 2020 van signar un Protocol d’Entesa que permet establir formalment un marc d’assistència mútua per exercir les seves respectives funcions encomanades per llei de manera més efectiva. D’aquesta manera es proporciona el marc formal per a l’intercanvi d’informació i l’assistència tècnica o en qualsevol altre aspecte relacionat amb l’exercici de les seves funcions.

Destacar, entre d'altres, la cooperació en l'àmbit de l'aplicació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord Monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea i del Reglament que la desenvolupa (Veure l'apartat Euros per a més detalls).

 

 

  

  

Policia_AND_logo.png

  

 

 

 

Fiscalia General del Principat d'Andorra

L’AFA coopera i es coordina amb la Fiscalia General del Principat d’Andorra per tal que ambdues institucions puguin exercir, de manera més efectiva, les seves respectives funcions encomanades per la legislació vigent.

El 23 de febrer del 2021 es va signar un Protocol d’Entesa que proporciona el marc formal per a l’intercanvi d’informació, l’assistència tècnica i la cooperació en la investigació de les operacions sospitoses de comportar ús d’informació privilegiada o manipulació de mercat o de qualsevol altre acte delictiu, amb la finalitat de combatre la criminalitat de caràcter sòcio-econòmic que els darrers anys ha esdevingut una de les principals formes de delinqüència.

 

 

  

  

Fiscalia general principat andorra.png

 

 

Govern d'Andorra

L’AFA custodia el fons destinats a reserves internacionals del Principat d’Andorra d'acord amb el que s’estableix a la Llei 36/2022, del 24 de novembre, de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat. Al seu torn, l'AFA diposita dites reserves en bancs centrals i executa les decisions d'inversió de la Comissió Gestora de les Reserves Internacionals.

En aquest sentit, l’AFA coopera i es coordina amb el Govern i, en particular, amb el Ministeri de Finances per prestar aquests serveis de tresoreria de l’Estat. A aquests efectes, en data 28 de desembre de 2022 es va signar un Protocol d’Entesa on s’estableixen els termes i condicions en què l’AFA presta aquests serveis al Govern.

 

 

 

 

GOVERN-D'ANDORRA.jpg

UIFAND

L’AFA coopera amb la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND), autoritat competent en matèria de la lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, en el marc d’una relació de cooperació mútua de manera recíproca en l’exercici de les seves funcions de supervisió i control així com en els processos d’autorització de les entitats supervisades per l’AFA.

 

El 30 de novembre del 2012 es va signar un protocol d'entesa entre la UIFAND i l'AFA. En seguiment a les competències assignades a l’AFA en tant que supervisor d’assegurances i reassegurances, el 12 de març del 2019 es va signar un nou acord amb la UIFAND, actualitzant l’anterior. Així mateix, per ampliar l'abast del protocol vigent prèviament i incloure nous supervisats per part d’ambdues Autoritats, concretament els proveïdors de serveis d’actius virtuals i els veedors digitals, es va signar un nou acord el 30 de juny del 2023, que substitueix l’anterior, demostrant així la voluntat de continuar la cooperació entre ambdues autoritats.

 

 

 

 

Sin-título-8.png

Altres

En el marc de les seves funcions, l'AFA treballa conjuntament amb altres autoritats nacionals i organismes, entre d’altres, els següents:

 • Ministeri de Finances
 • Ministeri d’Afers Exteriors
 • Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació
 • Administració de Justícia
 • Registre de Societats
 • Departament d’Estadística
 • Departament de Comerç
 • Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) 
 • Iniciativa ACTUA
 • i també té presència a diverses comissions a nivell nacional, com:
  • La Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (CGFAGADI) i la Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions (CGSAGI)
  • La Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme (CPP)
  • La Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació (CGFRJ)
  • El Consell Andorrà d’Estadística (CAE)
  • El Comitè tècnic de les NIIF
  • Comissió Gestora de les Reserves Internacionals

 

La cooperació nacional està subjecta als termes i requeriments establerts per la legislació vigent

 

L’AFA coopera, estableix relacions i/o acords de col·laboració amb organismes oficials internacionals o amb autoritats estrangeres que tinguin atribuïdes funcions i competències en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i registre, de supervisió i/o control dels supervisats per vetllar pel compliment de la legislació del sistema financer, de la legislació relativa als mercats de valors, derivats i altres instruments financers o altra legislació que així ho prevegi, equivalents a les atribuïdes a l’AFA per la legislació vigent.

La cooperació internacional està subjecta als termes i requeriments establerts per la legislació vigent

Cooperació a nivell Global

L’AFA és membre ordinari de l’Organització Internacional de Comissions de Valors (IOSCO), l’organisme internacional que reuneix els reguladors mundials de valors i que és reconegut com el regulador mundial d’estàndards per al sector de valors. Així mateix, l’AFA també és signatària del Protocol d’entesa multilateral de l’IOSCO (MMoU) relatiu a la consulta, la cooperació i l’intercanvi d’informació en matèria de mercats de valors des del 19 de setembre del 2013.

  

Es formalitzen així la cooperació, l'assistència i l'intercanvi d’informació recíprocs a efectes de regulació i supervisió dels mercats de valors a nivell internacional.

   

   

Sin-título-5.png

Des del 2017, l’AFA és membre de l’Institut Francophone de la Régulation Financière (IFREFI), organisme que té com a missió promoure la formació, la coordinació, la cooperació tècnica i qualsevol anàlisi sobre la regulació financera, entre els seus membres que són autoritats de regulació dels mercats financers de l’espai francòfon.

    

Amb aquesta incorporació, l’AFA participa en la promoció de la formació, la coordinació i la tècnica cooperació amb les autoritats de l’espai francòfon, així com en l’estudi de qualsevol qüestió relacionada amb la regulació financera.

 

 

IFREFI.png

  

  

Des de l’octubre de 2019, l'AFA és membre de l'International Association of Insurance Supervisors (IAIS), que és l'associació internacional de supervisors d'assegurances.

 

Amb aquesta incorporació, l'AFA formalitza la cooperació internacional en matèria d'assegurances per tal de garantir l'estabilitat del sistema assegurador i reassegurador andorrà.

   

   

 

   

IAIS

Des del maig de 2023, l’AFA és membre del Group of International Finance Centre Supervisors (GIFCS), organisme que es va crear el 1980 per promoure l’adopció de les millors pràctiques internacionals als sectors financers de països de mida reduïda, on la proporcionalitat legislativa és necessària.

   

GIFCS.png

Cooperació a nivell de la Unió Europea

  

El sistema financer andorrà opera en estreta relació amb el sistema financer de la zona euro. En seguiment als compromisos contrets en el marc de la signatura de l’Acord Monetari el 30 de juny del 2011 i per tal d'assegurar condicions d'igualtat, Andorra ha de transposar al marc jurídic andorrà i implementar el cabal comunitari establert a l’annex de l’acord monetari, en concret, la regulació en matèria bancària i financera així com la legislació sobre la prevenció del blanqueig de capitals, la prevenció del frau i la falsificació de mitjans de pagament diferents de l'efectiu, i l'obligació de notificació de dades estadístiques.

Sin-título-4.png

En el marc de la seva funció de representació d’Andorra a nivell internacional i en relació amb temes específics que afectin el sector financer, l’AFA participa en el Comitè Mixt establert a l’efecte


Acords bilaterals

L’AFA coopera amb les autoritats de supervisió dels països en què les entitats supervisades tenen filials per tal de dur a terme una adequada supervisió en base consolidada en línia amb els estàndards internacionals en aquesta matèria i dins del marc dels Core principles for effective banking supervision publicats pel Basel Committee on Banking Supervision.

Les relacions bilaterals no únicament promouen l'efectivitat de la supervisió de les entitats supervisades que operen en un àmbit internacional sinó que també contribueixen a la reputació internacional del sistema financer andorrà.

L’AFA ha signat acords de cooperació institucional amb les següents autoritats:

Sin-título-3.png

Banco de España

(04-04-2011)

 

 

Sin-título-2.png

Comisión Nacional

del Mercado de Valores

(28-06-2011)

 

 

logo_cssf.png

 

Commission de Surveillance du Secteur Financier

(25-10-2018)

 

BCU.png 

 

Banco Central del Uruguay

(29-01-2020)

 

 banco central do brasil.jpg

 Banco Central do Brasil

 (01-04-2021)

 

 

 

Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Banca Centrale della Repubblica di San Marino

(04-01-2024)