Relacions Institucionals

A nivell nacional i internacional, l’AFA coopera, estableix relacions i/o acords de col·laboració amb autoritats o organismes oficials nacionals i estrangers, competents en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i registre, de supervisió i/o de control de les entitats supervisades en el marc de les funcions que li són atribuïdes.

UIFAND

 

L’AFA coopera amb la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND), autoritat competent en matèria de la lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, en el marc d’una relació de cooperació mútua de manera recíproca en l’exercici de les seves funcions de supervisió i control així com en els processos d’autorització de les entitats supervisades per l’AFA.

El 30 de novembre del 2012 es va signar un memoràndum d'entesa entre la UIFAND i l'AFA. En seguiment a les noves competències assignades a l’AFA en tant que supervisor d’assegurances i reassegurances, el 12 de març del 2019 es va signar un nou acord amb la UIFAND, substituint l’anterior, demostrant així la voluntat de continuar la cooperació entre ambdues autoritats.

 

 

 

Sin-título-8.png

AREB

 

 

L’AFA coopera amb l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) en el marc dels processos de reestructuració i resolució d’entitats bancàries.

Sin-título-9.png

Altres

En el marc de les seves funcions, l'AFA treballa conjuntament amb altres autoritats nacionals i organismes, entre d’altres, els següents:

 • Ministeri de Finances
 • Ministeri d’Afers Exteriors
 • Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació
 • Administració de Justícia
 • Cos de Policia
 • Registre de Societats
 • Departament d’Estadística
 • Departament de Comerç
 • Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) 
 • Iniciativa ACTUA
 • i també té presència a diverses comissions a nivell nacional, com:
  • La Comissió Gestora del Fons de Garantia de Dipòsits i Inversions per a les Entitats Bancàries (CGFGDIEB)
  • La Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme
  • La Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació (CGFRJ)
  • El Consell Andorrà d’Estadística (CAE)

La cooperació nacional està subjecta als termes i requeriments establerts per la legislació vigent

L’AFA coopera, estableix relacions i/o acords de col·laboració amb organismes oficials internacionals o amb autoritats estrangeres que tinguin atribuïdes funcions i competències en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i registre, de supervisió i/o control dels supervisats per vetllar pel compliment de la legislació del sistema financer, de la legislació relativa als mercats de valors, derivats i altres instruments financers o altra legislació que així ho prevegi, equivalents a les atribuïdes a l’AFA per la legislació vigent.

La cooperació internacional està subjecta als termes i requeriments establerts per la legislació vigent

Cooperació a nivell Global

 

 

L’AFA és membre ordinari de l’Organització Internacional de Comissions de Valors (IOSCO) i signatària del Protocol d’entesa multilateral de l’IOSCO (MMoU) relatiu a la consulta, la cooperació i l’intercanvi d’informació en matèria de mercats de valors des del 19 de setembre del 2013.

Es formalitzen així la cooperació, l'assistència i l'intercanvi d’informació recíprocs a efectes de regulació i supervisió dels mercats de valors a nivell internacional.

Sin-título-5.png

Cooperació a nivell de la Unió Europea

 

 

El sistema financer andorrà opera en estreta relació amb el sistema financer de la zona euro. En seguiment als compromisos contrets en el marc de la signatura de l’Acord Monetari el 30 de juny del 2011 i per tal d'assegurar condicions d'igualtat, Andorra ha de transposar al marc jurídic andorrà i implementar el cabal comunitari establert a l’annex de l’acord monetari, en concret, la regulació en matèria bancària i financera així com la legislació sobre la prevenció del blanqueig de capitals, la prevenció del frau i la falsificació de mitjans de pagament diferents de l'efectiu, i l'obligació de notificació de dades estadístiques.

Sin-título-4.png

En el marc de la seva funció de representació d’Andorra a nivell internacional i en relació amb temes específics que afectin el sector financer, l’AFA participa en el Comitè Mixt establert a l’efecteAcords bilaterals

L’AFA coopera amb les autoritats de supervisió dels països en què les entitats supervisades tenen filials per tal de dur a terme una adequada supervisió en base consolidada en línia amb els estàndards internacionals en aquesta matèria i dins del marc dels Core principles for effective banking supervision publicats pel Basel Committee on Banking Supervision.
Les relacions bilaterals no únicament promouen l'efectivitat de la supervisió de les entitats supervisades que operen en un àmbit internacional sinó que també contribueixen a la reputació internacional del sistema financer andorrà.
L’AFA ha signat acords de cooperació institucional amb les següents autoritats

Sin-título-3.png

Banco de España

(04-04-2011)

 

 

 

Sin-título-10.png

European Central Bank

(09-12-2014)

 

l’intercanvi d’informació entre l’ECB i l’AFA es regeix transitòriament pel referit MoU signat el 2011 amb el Banco de España.

 

 

Sin-título-2.png

Comisión Nacional del Mercado de Valores

(28-06-2011)

 

 

logo_cssf.png

 

 

Commission de Surveillance du Secteur Financier

(25-10-2018)