Funció regulatòria

  • Emetre, entre d’altres, comunicats tècnics, comunicacions i/o recomanacions, per desenvolupar la reglamentació i les normes tècniques instrumentals en relació amb l’exercici d’activitats bancàries i de les activitats pròpies de les entitats operatives del sistema financer i de qualsevol altra activitat quan la legislació vigent així ho prevegi. Així doncs, l’AFA pot emetre:
    • Comunicats tècnics: qualsevol norma/regulació d’obligat compliment que pugui afectar les entitats supervisades.
    • Comunicacions i/o recomanacions: peticions d’informació puntals, o qualsevol altra comunicació que aquesta Autoritat consideri rellevant per a qualsevol de les entitats supervisades, o per als seus sub-grups.

Els Comunicats tècnics són publicats a l’apartat Normativa de la pàgina web de l'AFA mentre que les Comunicacions són exclusivament publicades a l’apartat Oficina Virtual– Privada de la web de l'AFA accessible per a les entitats afectades en funció de la tipologia de la Comunicació emesa.

Addicionalment,  l’AFA pot requerir demandes d’informació puntals a entitats supervisades de forma individual mitjançant carta adreçada directament a aquestes entitats.

En l’exercici d’aquesta funció, l’AFA pot sotmetre a la consideració dels agents del sector financer les propostes normatives rellevants i, en tot cas, té en compte els següents factors:

  • que el cost de la regulació sigui proporcionat als beneficis de la seva implementació;
  • els estàndards internacionals en la matèria; i
  • l’impacte de la seva implementació en la competència, la capacitat d’innovació i la competitivitat internacional de la plaça financera andorrana.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.