Objectius i funcions

Objectius

Els principals objectius de l’AFA són els següents:

 • Promoure i vetllar pel bon funcionament del sistema financer, assegurador i reassegurador andorrà;
 • Vetllar per salvaguardar l’estabilitat i la reputació del sistema financer, assegurador i reassegurador andorrà, promoure la confiança en aquest;
 • Vetllar per una adequada protecció dels clients i inversors;
 • Promoure la competitivitat de la plaça financera, asseguradora i reasseguradora andorrana als àmbits nacional i internacional;
 • Garantir la transparència, promoure el desenvolupament ordenat del mercat de les assegurances i reassegurances i tutelar els drets dels prenedors, els assegurats i els beneficiaris;
 • Contribuir a reduir el risc sistèmic derivat de la inestabilitat dels mercats en què operen les entitats operatives del sistema financer andorrà, així com contribuir a reduir el risc sistèmic derivat d’esdeveniments de crèdit de les pròpies entitats operatives del sistema financer i/o de les seves contrapartides; i
 • Realitzar les actuacions necessàries que requereix l’exercici de les seves funcions.

 

Funcions

A títol enunciatiu i no limitatiu, l’AFA desenvolupa les següents funcions:

 • Emetre, entre d’altres, comunicats tècnics, comunicacions i/o recomanacions, per desenvolupar la reglamentació i les normes tècniques instrumentals en relació amb l’exercici d’activitats bancàries i de les activitats pròpies de les entitats operatives del sistema financer i de qualsevol altra activitat quan la legislació vigent així ho prevegi. Així doncs, l’AFA pot emetre:
  • Comunicats tècnics: qualsevol norma/regulació d’obligat compliment que pugui afectar les entitats supervisades.
  • Comunicacions i/o recomanacions: peticions d’informació puntals, o qualsevol altra comunicació que aquesta Autoritat consideri rellevant per a qualsevol de les entitats supervisades, o per als seus sub-grups.

Els Comunicats tècnics són publicats a l’apartat Normativa de la pàgina web de l'AFA mentre que les Comunicacions són exclusivament publicades a l’apartat Oficina Virtual– Privada de la web de l'AFA accessible per a les entitats afectades en funció de la tipologia de la Comunicació emesa.

Addicionalment,  l’AFA pot requerir demandes d’informació puntals a entitats supervisades de forma individual mitjançant carta adreçada directament a aquestes entitats.

En l’exercici d’aquesta funció, l’AFA pot sotmetre a la consideració dels agents del sector financer les propostes normatives rellevants i, en tot cas, té en compte els següents factors:

 • que el cost de la regulació sigui proporcionat als beneficis de la seva implementació;
 • els estàndards internacionals en la matèria; i
 • l’impacte de la seva implementació en la competència, la capacitat d’innovació i la competitivitat internacional de la plaça financera andorrana.
 • Exercir com a autoritat competent i supervisora sobre totes les entitats supervisades i sobre aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer que estiguin o puguin estar subjectes a la supervisió de l’AFA d’acord amb la legislació vigent a fi i efecte de vetllar pel compliment de la normativa aplicable a aquestes persones.
 • Supervisar en base consolidada les entitats operatives del sistema financer i, consegüentment, els grups d’entitats operatives del sistema financer entesos com a tots aquells grups de societats en què la societat dominant és una entitat operativa del sistema financer o té com a activitat principal la tinença de participacions en una o més entitats operatives del sistema financer, i aquells grups en què, incloent una o més entitats operatives del sistema financer, l’activitat d’aquestes sigui la més important del grup.
 • Exercir els poders disciplinari i sancionador sobre les entitats supervisades i sobre totes aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer sobre les quals la legislació vigent atorgui aquesta competència a l’AFA.
 • Exercir les potestats de control i supervisió en el sector assegurador i reassegurador i els criteris del seu exercici són els que s’encomanen als articles 8 a 12 i concordants de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.
 • Exercir com a autoritat competent i supervisora dels proveïdors de serveis de finançament participatiu.
 • Exercir com a autoritat competent i supervisora dels participants relacionats amb els actius digitals.
 • Examinar i resoldre qualsevol sol·licitud presentada a l’AFA per a l’obtenció d’una llicència o autorització per operar al sistema financer andorrà d’acord amb la legislació vigent i mantenir actualitzats els corresponents registres de l’AFA.
 • Examinar i resoldre les sol·licituds d’autorització i/o d’inscripció d’actes administratius d’acord amb la legislació vigent i mantenir actualitzats els corresponents registres de l’AFA.
 • Prestar els serveis de tresoreria de l’Estat, incloses l’administració i la custòdia de les reserves internacionals, així com poder dur a terme la gestió financera de les emissions de deute públic del Principat d’Andorra prèvia resolució del Govern.
 • Disposar, en cas de necessitat, de les reserves internacionals o dels seus mecanismes financers associats per desenvolupar línies d’assistència en forma de provisió urgent de liquiditat a les entitats bancàries operatives i establertes al Principat d’Andorra, amb els límits i les condicions previstos al marc legal vigent.
 • Acceptar actius d’entitats bancàries en garantia a favor de l’AFA en el marc del desenvolupament de línies d’assistència en forma de provisió urgent de liquiditat.
 • Rebre efectiu i gestionar la seva distribució a les entitats bancàries.
 • Atendre i gestionar les reclamacions de clients de les entitats supervisades presentades davant de l’AFA.

Quan l’anàlisi de la reclamació evidenciï un problema de supervisió prudencial el qual pot estar més enllà de la reclamació del client individual, l’AFA pot efectuar controls específics en el marc de la supervisió.

Les actuacions que l’AFA dugui a terme en el marc de la supervisió prudencial no poden ser compartides amb el client.

Els informes emesos per l’AFA en relació amb les reclamacions formulades per clients d’entitats supervisades no tenen caràcter resolutiu respecte de les responsabilitats contractuals entre el client i l’entitat, matèria que està reservada als tribunals jurisdiccionals.

 • Realitzar les tasques associades a la representació d’Andorra a nivell internacional en relació amb temes específics que afectin el sector financer.
 • En tant que membre de la Comissió Gestora del Fagadi i de la Comissió Gestora del SAGI, un representant de l’AFA n’ha d’ostentar la seva presidència i l’AFA ha de donar compliment a les funcions que li són atorgades mitjançant les disposicions de la Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions.
 • Prestar els serveis de tresoreria de l’Estat i dur a terme la gestió financera de les emissions de deute públic del Principat d’Andorra, prèvia resolució del Govern.
 • Recollir els dipòsits i les fiances constituïts en aplicació de la legislació vigent i de decisions judicials, i gestionar aquests fons tot observant el principi de prudència de manera apropiada. En l’exercici d’aquesta funció, es distingeixen diverses funcions que desenvolupa l’AFA:
  • Recaptació per compte de l’Administració de Justícia
   La recaptació de les taxes judicials, les multes i altres conceptes per compte de l’Administració de Justícia que duu a terme l’AFA es transfereix íntegrament al Govern una vegada l’any i inclou els següents conceptes:
   • el cobrament de les taxes judicials: tal com estableix la Llei de taxes judicials del 20 de desembre del 1995, l’AFA rep del Govern els segells destinats a la liquidació de taxes per a les actuacions i els procediments en el marc de la jurisdicció civil en general, contenciosa i voluntària, i de la jurisdicció administrativa i, posteriorment, els lliura al Col·legi d’Advocats d’Andorra. Aquest últim en recapta trimestralment el valor econòmic, liquida i ingressa el producte de les taxes judicials meritades en el període a l’AFA; i
   • el cobrament de multes, fotocòpies i honoraris recuperats de les prestacions de serveis externs de l’Administració de Justícia.
  • Gestió de Fons de l’Administració de Justícia

   L’AFA és l’encarregada, d’una banda, de rebre els ingressos i efectuar els pagaments per compte de l’Administració de Justícia en funció de les ordres rebudes i, d’altra banda, d’invertir aquests fons dipositats per l’Administració de Justícia a l’AFA en funció de les disponibilitats de cada moment per optimitzar l’obtenció de rendiment respectant el principi de prudència. El rendiment d’aquestes inversions està condicionat per la necessitat de mantenir disponibilitats, generalment elevades, que venen determinades per les previsions de pagaments a realitzar en el dia a dia, que l’AFA rep de l’Administració de Justícia, i que requereixen mantenir la majoria de les inversions a curt termini.

  • Gestió de Fons del SAIG

   L’AFA ésl’encarregada de rebre els ingressos i efectuar els pagaments per compte dels saig, segons s’estableix a la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig. Concretament, les quantitats rebudes pel saig relatives a les execucions de les resolucions judicials o els actes admi­nistratius han de ser dipositades a l’AFA un cop feta la deducció dels imports corresponents a les despeses i els honoraris relatius al procediment d’execució, de conformitat amb el barem aprovat pel Govern. L’AFA efectua el pagament a favor de la persona executant de les sumes percebudes en el marc del procediment d’exe­cució, llevat que aquestes sumes es corresponguin a pagaments fraccionats i la persona executant hagi sol·licitat per escrit que aquests pagaments es facin en un termini superior.

  • Gestió dels dipòsits de les Residències sense activitat lucrativa

   L’AFA és l’encarregada de la gestió dels dipòsits que s’han de satisfer per tal d’obtenir les autoritzacions de residència, tant per a titulars sense activitat lucrativa, com per a professionals amb projecció internacional o per als casos d’autoritzacions de residència, per raons d’interès científic, cultural i esportiu, en aplicació de la legislació vigent en la matèria.

   En concret, l’import a dipositar actualment a l’AFA per a les noves autoritzacions de residències sense activitat lucrativa (d’ara en endavant, residències passives) està regulat per la Llei 9/2012 del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració als articles 96, 99 i 101. Aquests dipòsits no remunerats són de 50.000 euros per al titular principal de l’autorització i de 10.000 euros per a cadascuna de les persones a càrrec de l’autorització principal. En cas que es donin de baixa, que s’anul·lin o que no es renovin dites autoritzacions, es restitueixen els dipòsits, amb la reserva de les retencions que es puguin produir per incompliment de les obligacions davant de l’Administració. El procediment de liquidació dels imports dipositats queda establert a l’article 12 del Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, aprovat pel Govern d’Andorra el 18 de juliol del 2012.

  • Gestió dels dipòsits de Reserves en Garantia

   L’AFA és l’encarregada de la gestió dels dipòsits de reserves en garantia de les entitats financeres no bancàries per l’aplicació del que s'establia a la Llei de regulació de reserves en garantia de dipòsits i altres obligacions operacionals que les entitats enquadrades han de mantenir i dipositar en el sistema financer, de l’11 de maig del 1995.

   La disposició transitòria quarta de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, estableix que les entitats operatives del sistema financer que encara mantenen un dipòsit a l’AFA en compliment del que establia a la Llei de regulació de reserves en garantia de dipòsits i d’altres obligacions operacionals a mantenir i dipositar per les entitats enquadrades en el sistema financer, de l’11 de maig del 1995, han de presentar a l’AFA la corresponent sol·licitud de retorn del seu dipòsit.

  • Gestió dels dipòsits previs en el procés de creació d’entitats

   L’AFA és l’encarregada de la gestió dels dipòsits previs constituïts per part de les persones físiques o jurídiques que desitgen crear una entitat operativa del sistema financer andorrà. En compliment a l’establert a l’article 8 “Dipòsit previ” de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà modificada per la Llei 10/2013, qualsevol entitat que desitgi crear una entitat operativa del sistema financer andorrà, ha de procedir a efectuar, abans de presentar la sol·licitud d’autorització per a la creació de l’entitat en qüestió, un dipòsit no remunerat a l’AFA per l’import establert a l’esmentat article en funció del tipus d’entitat que es desitgi constituir.

  • Gestió dels dipòsits de les professions liberals

   La gestió dels dipòsits de les professions liberals inclou la totalitat dels dipòsits dels titulars d'autorització d'exercici de professió liberal en virtut del Reglament dels dipòsits efectuats en aplicació del Decret d’exercici de Professions Liberals al Principat d’Andorra de data 11 de juliol del 1977, del Decret del Consell General de data 15 de desembre de 1977, i de l’Acord del Consell General de data 30 de maig del 1980, el qual estableix la remuneració dels dipòsits.

   El requisit de dipòsit per part dels residents de nacionalitat estrangera per a l’exercici de les professions liberals va estar vigent fins el 12 de juny del 2008, data en què va entrar en vigor la Llei 6/2008 que derogà el Decret d'exercici de Professions Lliberals, de l'11 de juliol de 1977 .

  • Gestió dels dipòsits de les persones que sol·licitin autorització d’immigració de residència i treball per compte propi

   En virtut de la Llei 10/2018, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, i segons el que disposa l’article 23.12, tota persona estrangera que sol·licita residir al Principat d’Andorra i exercir-hi una activitat per compte propi pot obtenir una autorització d’immigració de residència i treball per compte propi.

   Per tal de fer efectiva aquesta sol·licitud, en el mateix moment en què es presenta la sol·licitud d’autorització d’immigració, aquesta persona ha de fer efectiu i dipositar a l’AFA l’import de quinze mil euros (15.000 euros) no remunerats. En cas que el titular de l’autorització es doni de baixa, o en cas que s’anul·li o no es renovi l’autorització, es restitueix el dipòsit, amb la reserva de les retencions que es puguin produir per incompliment de les obligacions contretes al Principat d’Andorra.

   En cas que la societat andorrana constituïda en virtut de la qual se sol·licita l’autorització d’immigració ho hagi estat amb la finalitat de portar a terme un projecte empresarial seleccionat per part d’una de les entitats reconegudes prèviament pel Govern a aquest efecte, no és necessari que el titular de l’autorització esmentada faci efectiu ni dipositi l'import a què fa referència el paràgraf anterior.

   La gestió d’aquests dipòsits és competència de l’AFA.

 • emetre, a petició del Govern, informes i dictàmens sobre la legislació relativa al sistema financer i sobre les demés matèries competència de l’AFA així com proposar, a iniciativa pròpia, mesures susceptibles de millorar l’ordenació i la regulació del sistema financer;
 • assessorar el Govern en temes relatius a política econòmica i financera a petició del ministeri encarregat de les finances, en tant que:
  • membre de la delegació andorrana al Comitè Mixt de l’Acord Monetari,
  • membre de delegacions de negociació en diferents àmbits amb la Unió Europea,
 • col·laborar amb el Govern i Institucions públiques en àrees com:
  • les agències de rating (sovereign i entitats);
  • la cooperació amb el departament d’estadística del Govern d’Andorra;
  • assessoraments puntuals en l’elaboració d’avantprojectes legislatius no vinculats directament al sistema financer.
 • rebre i resoldre consultes nacionals i estrangeres en relació amb el marc jurídic aplicable al sistema financer andorrà;
 • elaborar estudis i estadístiques relatives al sistema financer i en totes aquelles matèries competència de l’AFA d’acord amb la legislació vigent;
 • establir i publicar una Memòria anual d’activitats de l’AFA;
 • col·laborar amb el departament de Tributs i de Fronteres del Ministeri de Finances en relació amb l’aplicació i la verificació de la comptabilització i la liquidació dels impostos que afecten les entitats operatives del sistema financer andorrà (EOSF);
 • col·laborar amb el Registre de Societats duent a terme assessorament sobre les sol·licituds de constitució o modificació de societats que plantegin dubtes sobre la seva pertinença i/o adequació, o no, al sistema financer;
 • emetre un informe relatiu a les inversions directes referides a l’apartat 4 de l’article 10 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’Inversió estrangera al Principat d’Andorra i que vulguin efectuar entitats de crèdit o financeres estrangeres, perquè el ministeri competent en matèria d’inversió estrangera el tingui en consideració abans de prendre una decisió;
 • emetre un informe previ a l’atorgament de llicències d’acord amb la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de Regulació dels jocs d'atzar, que estableix que, per a l’atorgament de les llicències, l’entitat reguladora del joc ha de requerir els informes vinculants de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND), de l’AFA, de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades i/o d’Andorra Telecom, SAU, segons correspongui;
 • segons la Llei 6/2015, del 15 de gener, la Comissió Gestora del Fons de reserva de jubilació, està constituïda per cinc membres, entre els quals un membre de la Direcció General de l’AFA nomenat pel seu Consell d’Administració;
 • exercir com a autoritat competent i supervisora sobre altres persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer andorrà, en el marc de l’exercici de les funcions que li són atribuïdes d’acord amb la legislació vigent, entre d’altres:
  • en matèria d’abús de mercat (Llei 8/2013); i
  • en quant a monedes i bitllets d’euro no aptes per a la circulació.

A tal efecte, el Centre Nacional d’Anàlisi (CNA) i el Centre Nacional d’Anàlisi de Monedes (CNAM) són les autoritats competents per implementar les normes tècniques necessàries per a l’efectivitat del compliment de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord Monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.

 • segons la Llei 28/2017, del Pla d’estadística 2018-2021, s’estableix que el Consell Andorrà d’Estadística està compost per quinze membres, entre els quals un membre pertany a l’AFA.
 • l’AFA, en coordinació amb l’Agència Nacional de Ciberseguretat del Principat d’Andorra, és l’autoritat nacional competent encarregada de la ciberseguretat i de les tasques de supervisió per a les xarxes i els sistemes d’informació que cobreixen els sectors de les entitats financeres i del mercat financer, així com per als serveis proveïts per les entitats que es trobin sota la supervisió de l’AFA, pel que fa a les entitats considerades essencials.
 • l’AFA ha estat designada com a òrgan de control de les mesures restrictives que s’han d’aplicar a les persones físiques, jurídiques o altres subjectes de dret i d’altres mesures de caràcter general en vista de les accions desestabilitzadores de la Federació Russa i de Bielorússia a Ucraïna, segons el que s’estableix al Decret 111/2022 i sempre dins de les seves competències i àrees d’actuació.