Pressupost de l'AFA

 

Pressupost de l'Autoritat Financera Andorrana per a l'exercici 2017

Pressupost de despeses

(imports en euros)

Despeses de personal

1

2.033.840,00

Consell d’administració

100

110.000,00

Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual

120

1.584.000,00

Remuneracions bàsiques i altres personal eventual

130

8.000,00

Quotes de seguretat social

160

241.840,00

Despeses socials del personal

163

90.000,00

Consum de béns corrents i serveis

2

1.979.800,00

Edificis i altres construccions

202

103.000,00

Reparació i conservació d’edificis i altres construccions

212

3.200,00

Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments

213

3.600,00

Reparació i conservació de mobiliari i efectes

215

400,00

Reparació i conservació d’equips informàtics

216

95.000,00

Reparació i conservació d’altre immobilitzat

219

500,00

Material d’oficina

220

28.100,00

Subministraments

221

10.000,00

Comunicacions

222

35.500,00

Primes d’assegurances

224

7.000,00

Tributs

225

32.500,00

Altres serveis

226

95.000,00

Treballs realitzats per altres empreses

227

1.500.000,00

Locomoció

231

66.000,00

Despeses financeres

3

2.000,00

Interessos de dipòsits

340

2.000,00

Transferències corrents

4

0,00

Despeses corrents

 

4.015.640,00

Inversions Reals

6

887.150,00

Maquinària, instal·lacions i equipament

603

12.150,00

Mobiliari i estris

605

35.000,00

Equips per a processos d’informació

606

40.000,00

Immobilitzat immaterial

640

800.000,00

Transferències de capital

7

0,00

Despeses de capital

 

887.150,00

Actius financers

8

30.000.000,00

Adquisició deute sector públic a llarg termini

801

30.000.000,00

Passius financers

9

0,00

Variació d’actius i passius financers

 

30.000.000,00

Total pressupost de despeses

 

34.902.790,00

 

Pressupost d’ingressos

(imports en euros)

Impostos directes i cotitzacions socials

1

0,00

Impostos indirectes

2

0,00

Taxes i altres ingressos

3

1.701.400,00

Taxes

321

403.000,00

Taxes anuals de supervisió

322

1.298.400,00

Transferències corrents

4

0,00

Ingressos patrimonials

5

367.000,00

Interessos de dipòsits

531

102.000,00

Interessos de títols i valors de deute de l’Estat

532

265.000,00

Ingressos corrents

 

2.068.400,00

Inversions reals

6

0,00

Transferències de capital

7

0,00

Ingressos de capital

 

0,00

Actius financers

8

32.834.390,00

Alienació deute sector públic a llarg termini

801

26.382.000,00

Incorporació romanents de tresoreria

870

6.452.390,00

Passius financers

9

0,00

Variació d’actius i passius financers

 

32.834.390,00

Total pressupost d’ingressos

 

34.902.790,00

 

Pressupost de l'Autoritat Financera Andorrana per a l'exercici 2018

Pressupost de despeses

 

(imports en euros)

Despeses de personal

1

2.787.670,00

Consell d’administració

100

132.000,00

Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual

120

2.199.000,00

Remuneracions bàsiques i altres personal eventual

130

8.000,00

Quotes de seguretat social

160

358.670,00

Despeses socials del personal

163

90.000,00

Consum de béns corrents i serveis

2

2.485.500,00

Edificis i altres construccions

202

105.000,00

Reparació i conservació d’edificis i altres construccions

212

5.000,00

Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments

213

3.600,00

Reparació i conservació de mobiliari i efectes

215

400,00

Reparació i conservació d’equips informàtics

216

95.000,00

Reparació i conservació d’altre immobilitzat

219

500,00

Material d’oficina

220

29.800,00

Subministraments

221

10.200,00

Comunicacions

222

35.500,00

Primes d’assegurances

224

7.000,00

Tributs

225

32.500,00

Altres serveis

226

95.000,00

Treballs realitzats per altres empreses

227

2.000.000,00

Locomoció

231

66.000,00

Despeses financeres

3

2.000,00

Interessos de dipòsits

340

2.000,00

Transferències corrents

4

0,00

Despeses corrents

 

5.275.170,00

Inversions Reals

6

1.403.000,00

Maquinària, instal·lacions i equipament

603

20.000,00

Mobiliari i estris

605

45.000,00

Equips per a processos d’informació

606

30.000,00

Immobilitzat immaterial

640

1.308.000,00

Transferències de capital

7

0,00

Despeses de capital

 

1.403.000,00

Actius financers

8

17.000.000,00

Adquisició deute sector públic a llarg termini

801

17.000.000,00

Passius financers

9

0,00

Variació d’actius i passius financers

 

17.000.000,00

Total pressupost de despeses

 

23.678.170,00

 

Pressupost d’ingressos

(imports en euros)

Impostos directes i cotitzacions socials

1

0,00

Impostos indirectes

2

0,00

Taxes i altres ingressos

3

1.561.800,00

Taxes processos autorització i inscripció

321

352.400,00

Taxes anuals de supervisió

322

1.209.400,00

Transferències corrents

4

0,00

Ingressos patrimonials

5

377.990,00

Interessos de dipòsits

531

121.000,00

Interessos de títols i valors de deute de l’Estat

532

256.990,00

Ingressos corrents

 

1.939.790,00

Inversions reals

6

0,00

Transferències de capital

 

0,00

Ingressos de capital

 

0,00

Actius financers

8

21.738.380,00

Alienació deute sector públic a curt termini

800

15.478.578,90

Alienació deute sector públic a llarg termini

801

0,00

Incorporació romanents de tresoreria

870

6.259.801,10

Passius financers

9

0,00

Variació d’actius i passius financers

 

21.738.380,00

Total pressupost d’ingressos

 

23.678.170,00

 

Pressupost de l'Autoritat Financera Andorrana per a l'exercici 2019

Pressupost de despeses

 Id

(imports en euros)

Despeses de personal

1

3.054.460,00

Consell d’administració

100

132.000,00

Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual

120

2.385.000,00

Remuneracions bàsiques i altres personal eventual

130

15.000,00

Quotes de seguretat social

160

392.460,00

Despeses socials del personal

163

130.000,00

Consum de béns corrents i serveis

2

2.107.900,00

Edificis i altres construccions

202

112.000,00

Reparació i conservació d’edificis i altres construccions

212

10.000,00

Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments

213

4.000,00

Reparació i conservació de mobiliari i efectes

215

1.000,00

Reparació i conservació d’equips informàtics

216

145.000,00

Reparació i conservació d’altre immobilitzat

219

1.000,00

Material d’oficina

220

43.200,00

Subministraments

221

12.200,00

Comunicacions

222

38.500,00

Primes d’assegurances

224

102.000,00

Tributs

225

0

Altres serveis

226

105.000,00

Treballs realitzats per altres empreses

227

1.504.000,00

Locomoció

231

30.000,00

Despeses financeres

3

1.000,00

Interessos de dipòsits

340

0

Altres despeses financeres

349

1.000,00

Transferències corrents

4

0

Despeses corrents

 

5.163.360,00

Inversions Reals

6

1.415.000,00

Maquinària, instal·lacions i equipament

603

20.000,00

Mobiliari i estris

605

45.000,00

Equips per a processos d’informació

606

50.000,00

Immobilitzat immaterial

640

1.300.000,00

Transferències de capital

7

0

Despeses de capital

 

1.415.000,00

Actius financers

8

32.000.000,00

Adquisició deute sector públic a llarg termini

801

32.000.000,00

Passius financers

9

0

Variació d’actius i passius financers

 

32.000.000,00

Total pressupost de despeses

 

38.578.360,00

 

Pressupost d’ingressos

Id

(imports en euros)

Impostos directes i cotitzacions socials

1

0

Impostos indirectes

2

0

Taxes i altres ingressos

3

2.263.755,75

Taxes processos autorització i inscripció

321

391.505,00

Taxes anuals de supervisió

322

1.872.250,75

Transferències corrents

4

0

Ingressos patrimonials

5

971.338,57

Interessos de dipòsits

531

678.100,00

Interessos de títols i valors de deute de l’Estat

532

293.238,57

Ingressos corrents

 

3.235.094,32

Inversions reals

6

0

Transferències de capital

 

0

Ingressos de capital

 

0

Actius financers

8

35.343.265,68

Alienació deute sector públic a curt termini

800

0

Alienació deute sector públic a llarg termini

801

26.099.777,42

Incorporació romanents de tresoreria

870

9.243.488,26

Passius financers

9

0

Variació d’actius i passius financers

 

35.343.265,68

Total pressupost d’ingressos

 

38.578.360,00

 

Pressupost de l'Autoritat Financera Andorrana per a l'exercici 2020

Pressupost de despeses

 ID

(imports en euros)

Despeses de personal 1 3.305.550,00
Consell d’administració 100 175.000,00
Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 120 2.540.000,00
Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 130 15.000,00
Quotes de seguretat social 160 423.150,00
Despeses socials del personal 163 152.400,00
Consum de béns corrents i serveis 2 2.405.700,00
Edificis i altres construccions 202 95.900,00
Equipaments per a informàtica 206 10.100,00
Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 212 10.000,00
Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 213 5.000,00
Reparació i conservació de mobiliari i efectes 215 2.000,00
Reparació i conservació d’equips informàtics 216 213.000,00
Reparació i conservació d’altre immobilitzat 219 1.000,00
Material d’oficina 220 43.200,00
Subministraments 221 13.500,00
Comunicacions 222 37.000,00
Primes d’assegurances 224 102.000,00
Tributs 225 0,00
Altres serveis 226 133.000,00
Treballs realitzats per altres empreses 227 1.710.000,00
Locomoció 231 30.000,00
Despeses financeres 3 1.000,00
Interessos de dipòsits 340 0,00
Altres despeses financeres 349 1.000,00
Transferències corrents 4 0,00
Despeses corrents   5.712.250,00
Inversions Reals 6 915.000,00
Maquinària, instal·lacions i equipament 603 20.000,00
Mobiliari i estris 605 45.000,00
Equips per a processos d’informació 606 50.000,00
Immobilitzat immaterial 640 800.000,00
Transferències de capital 7 0,00
Despeses de capital   915.000,00
Actius financers 8 41.368.140,00
Adquisició deute sector públic a curt termini 800 7.779.357,13
Adquisició deute sector públic a llarg termini 801 33.588.782,87
Passius financers 9 0,00
Variació d’actius i passius financers   41.368.140,00
Total pressupost de despeses   47.995.390,00

 

Pressupost d’ingressos

ID

(imports en euros)

Impostos directes i cotitzacions socials

1

0,00

Impostos indirectes

2

0,00

Taxes i altres ingressos

3

2.504.856,01

Taxes processos autorització i inscripció

321

355.988,89

Taxes anuals de supervisió

322

2.148.867,12

Transferències corrents

4

0,00

Ingressos patrimonials

5

1.273.303,59

Interessos de dipòsits

531

800.000,00

Interessos de títols i valors de deute de l’Estat

532

473.303,59

Ingressos corrents

 

3.778.159,60

Inversions reals

6

0,00

Transferències de capital

 

0,00

Ingressos de capital

 

0,00

Actius financers

8

44.217.230,40

Alienació deute sector públic a curt termini

800

7.779.357,04

Alienació deute sector públic a llarg termini

801

28.588.782,87

Incorporació romanents de tresoreria

870

7.849.090,49

Passius financers

9

0,00

Variació d’actius i passius financers

 

44.217.230,40

Total pressupost d’ingressos

 

47.995.390,00

 

Pressupost de l'Autoritat Financera Andorrana per a l'exercici 2021

Pressupost de despeses

 ID

(imports en euros)

Despeses de personal 1 3.270.550,00
Consell d’administració 100 175.000,00
Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 120 2.513.658,01
Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 130 15.000,00
Quotes de seguretat social 160 424.491,99
Despeses socials del personal 163 142.400,00
Consum de béns corrents i serveis 2 2.214.600,00
Edificis i altres construccions 202 95.900,00
Equipaments per a informàtica 206 12.000,00
Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 212 10.000,00
Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 213 5.000,00
Reparació i conservació de mobiliari i efectes 215 2.000,00
Reparació i conservació d’equips informàtics 216 213.000,00
Reparació i conservació d’altre immobilitzat 219 1.000,00
Material d’oficina 220 43.200,00
Subministraments 221 13.500,00
Comunicacions 222 39.000,00
Primes d’assegurances 224 102.000,00
Tributs 225 0,00
Altres serveis 226 143.000,00
Treballs realitzats per altres empreses 227 1.505.000,00
Locomoció 231 30.000,00
Despeses financeres 3 1.000,00
Interessos de dipòsits 340 0,00
Altres despeses financeres 349 1.000,00
Transferències corrents 4 0,00
Despeses corrents   5.486.150,00
Inversions Reals 6 700.000,00
Maquinària, instal·lacions i equipament 603 20.000,00
Mobiliari i estris 605 40.000,00
Equips per a processos d’informació 606 50.000,00
Immobilitzat immaterial 640 590.000,00
Transferències de capital 7 0,00
Despeses de capital   700.000,00
Actius financers 8 11.549.758,01
Adquisició deute sector públic a curt termini 800 11.549.758,01
Adquisició deute sector públic a llarg termini 801 0,00
Passius financers 9 0,00
Variació d’actius i passius financers   11.549.758,01
Total pressupost de despeses   17.735.908,01

 

Pressupost d’ingressos

ID

(imports en euros)

Impostos directes i cotitzacions socials

1

0,00

Impostos indirectes

2

0,00

Taxes i altres ingressos

3

2.320.135,01

Taxes processos autorització i inscripció

321

273.302,00

Taxes anuals de supervisió

322

2.046.833,01

Transferències corrents

4

0,00

Ingressos patrimonials

5

314.870,00

Interessos de dipòsits

531

98.100,00

Interessos de títols i valors de deute de l’Estat

532

216.770,00

Ingressos corrents

 

2.635.005,01

Inversions reals

6

0,00

Transferències de capital

 

0,00

Ingressos de capital

 

0,00

Actius financers

8

15.100.903,00

Alienació deute sector públic a curt termini

800

15.100.903,00

Alienació deute sector públic a llarg termini

801

0,00

Incorporació romanents de tresoreria

870

0,00

Passius financers

9

0,00

Variació d’actius i passius financers

 

15.100.903,00

Total pressupost d’ingressos

 

17.735.908,01

 

Pressupost de l'Autoritat Financera Andorrana per a l'exercici 2022

Pressupost de despeses

 ID

(imports en euros)

Despeses de personal 1 3.346.470,46
Consell d’administració 100 210.000,00
Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 120 2.542.506,89
Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 130 15.000,00
Quotes de seguretat social 160 428.963,57
Despeses socials del personal 163 150.000,00
Consum de béns corrents i serveis 2 2.252.942,60
Edificis i altres construccions 202 97.242,60
Equipaments per a informàtica 206 25.000,00
Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 212 10.000,00
Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 213 5.000,00
Reparació i conservació de mobiliari i efectes 215 2.000,00
Reparació i conservació d’equips informàtics 216 213.000,00
Reparació i conservació d’altre immobilitzat 219 1.000,00
Material d’oficina 220 43.200,00
Subministraments 221 17.500,00
Comunicacions 222 59.000,00
Primes d’assegurances 224 102.000,00
Tributs 225 0,00
Altres serveis 226 143.000,00
Treballs realitzats per altres empreses 227 1.505.000,00
Locomoció 231 30.000,00
Despeses financeres 3 51.000,00
Interessos de dipòsits 340 0,00
Altres despeses financeres 349 51.000,00
Transferències corrents 4 0,00
Despeses corrents   5.650.413,06
Inversions Reals 6 600.000,00
Maquinària, instal·lacions i equipament 603 20.000,00
Mobiliari i estris 605 40.000,00
Equips per a processos d’informació 606 50.000,00
Immobilitzat immaterial 640 490.000,00
Transferències de capital 7 0,00
Despeses de capital   600.000,00
Actius financers 8 14.899.629,23
Adquisició deute sector públic a curt termini 800 0,00
Adquisició deute sector públic a llarg termini 801 14.899.629,23
Passius financers 9 0,00
Variació d’actius i passius financers   14.899.629,23
Total pressupost de despeses   21.150.042,29

 

Pressupost d’ingressos

ID

(imports en euros)

Impostos directes i cotitzacions socials

1

0,00

Impostos indirectes

2

0,00

Taxes i altres ingressos

3

2.795.619,79

Taxes processos autorització i inscripció

321

527.877,70

Taxes anuals de supervisió

322

2.003.400,86

Taxes dipòsits

323

229.341,23

Altres ingressos

340

35.000,00

Transferències corrents

4

0,00

Ingressos patrimonials

5

167.422,50

Interessos de dipòsits

531

21.750,00

Interessos de títols i valors de deute de l’Estat

532

145.672,50

Ingressos corrents

 

2.963.042,29

Inversions reals

6

0,00

Transferències de capital

 

0,00

Ingressos de capital

 

0,00

Actius financers

8

18.187.000,00

Alienació deute sector públic a curt termini

800

0,00

Alienació deute sector públic a llarg termini

801

18.187.000,00

Incorporació romanents de tresoreria

870

0,00

Passius financers

9

0,00

Variació d’actius i passius financers

 

18.187.000,00

Total pressupost d’ingressos

 

21.150.042,29

Llei 13/2023, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2023 (pàgines 42 i 43)

Pressupost de l'Autoritat Financera Andorrana per a l'exercici 2023

Pressupost de despeses

(imports en euros) 

1-Despeses de personal

3.497.061,63

100 Consell d’administració

219.450,00

160 Quotes de seguretat social

448.266,93

163 Despeses socials del personal

156.750,00

120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions

2.656.919,70

130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions eventual

15.675,00

2-Consum de béns corrents i serveis

2.362.325,02

202 Lloguers edificis i altres construccions

101.618,52

212 Reparació i conservació edificis i altres construccions

10.450,00

213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments

5.225,00

220 Material d’oficina

45.144,00

221 Subministraments

18.287,50

222 Comunicacions

41.655,00

224 Primes d’assegurances

106.590,00

225 Tributs

0,00

226 Altres serveis

149.435,00

227 Treballs realitzats per altres empreses

1.572.725,00

231 Locomoció

31.350,00

206 Lloguers equipaments per a informàtica

54.125,00

215 Reparació i conservació mobiliari i efectes

2.090,00

216 Reparació i conservació equips informàtics

222.585,00

219 Reparació i conservació altre material immobilitzat

1.045,00

3-Despeses financeres

20.000,00

340 Interessos de dipòsits

0,00

349 Altres despeses financeres

20.000,00

6-Inversions reals

627.000,00

603 Maquinària, instal·lacions i equipament

20.900,00

605 Mobiliari i estris

41.800,00

606 Equips per a processos d’informació

52.250,00

640 Immobilitzat immaterial

512.050,00

8-Actius financers

0,00

800 Adquisició deute sector públic a curt termini

0,00

801 Adquisició deute sector públic a llarg termini

0,00

Total general

6.506.386,65

 

Pressupost d’ingressos

(imports en euros)

3-Taxes i altres ingressos

2.664.025,00

321 Taxes processos autorització i inscripció

473.166,00

322 Taxes anuals de supervisió

1.851.109,00

323 Taxes dipòsits

247.904,00

340 Altres ingressos

91.846,00

5-Ingressos patrimonials

914.699,00

531 Interessos de dipòsits

802.199,00

532 Interessos de títols de deute

112.500,00

8-Actius financers

2.927.662,64

800 Alienació deute sector públic a curt termini

0,00

801 Alienació deute sector públic a llarg termini

0,00

870 Incorporació romanents de tresoreria

2.927.662,64

Total general

6.506.386,65