Revisió supervisora

Aquest apartat inclou informació sobre els criteris i metodologia general utilitzats en el procés de revisió i avaluació supervisores per l’AFA segons l’establert a l’article 91 de la Llei 35/2018.

El model de supervisió de l’AFA pren en consideració els Core Principles for Effective Banking Supervision publicats pel Basel Committee on Banking Supervision així com les Directrius revisades sobre procediments i metodologies comuns per al procés de revisió i avaluació supervisores i les proves de resistència supervisores, que modifiquen les directrius EBA/GL/2014/13, de 19 de desembre de 2014 (revisades al Juliol del 2018). Sempre es manté adaptat a la tipologia d’entitats sota la supervisió de l’AFA i pren en consideració el principi de proporcionalitat en funció de la mida, l’estructura i l’organització interna de l’entitat, així com de la naturalesa, l’àmbit i la complexitat de les seves activitats.

L’AFA avalua els riscos que tenen les entitats i comprova que aquestes estan dotades per gestionar adequadament aquests riscos. Aquesta activitat s’anomena PRAS (Procés de Revisió i Avaluació Supervisora), o en anglès SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), i té com a objectiu permetre que els perfils de risc de les entitats es puguin avaluar de forma coherent i prendre decisions sobre les mesures de supervisió necessàries.

Com supervisem          PRAS