Normativa i orientacions

Aquest apartat recull la informació relativa al text de les disposicions legals, reglamentàries i dels comunicats tècnics, així com les orientacions generals adoptades al Principat d’Andorra en l’àmbit de la normativa prudencial aplicable a entitats bancàries i empreses d’inversió.

La transposició i implementació de la Directiva 2013/36/UE i del Reglament 575/2013 s’ha dut a terme principalment amb la incorporació al marc jurídic andorrà de:

1. Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió (Llei 35/2018), que va ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el passat 23 de gener del 2019 i que suposa un salt significatiu respecte a la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres, del 29 de febrer de 1996.

No obstant això, també ha suposat la modificació, mitjançant disposicions finals de la Llei 35/2018, del marc jurídic vigent segons el que es detalla a continuació:

2. Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, que va ser aprovat pel Govern el passat 6 de març del 2019.

3. Reglaments relatius a l’adopció de normes tècniques de la Unió Europea aplicables en matèria de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió; s’han aprovat dos reglaments, en data 3 d’abril del 2019 i 3 de novembre del 2021, mitjançant els quals s’incorporen al marc jurídic andorrà diverses normes tècniques de regulació emeses per la Comissió Europea. En concret, les normes tècniques de regulació europees següents:

Normes tècniques de regulació

4. Comunicat tècnic núm. 255/21-EB bis Requeriments d’informació periòdica que, amb l’objectiu de reduir la càrrega de la tramesa per a les entitats bancàries del Principat, modifica el Comunicat tècnic núm. 255/19 mitjançant el qual es va establir la tramesa d’informació periòdica a enviar a l’AFA a partir del 31 de març de 2019. Aquest darrer deroga el Comunicat tècnic núm. 254/18 mitjançant el qual es va establir la tramesa d’informació periòdica a enviar a l’AFA a partir del 30 de setembre del 2018 i incorpora al marc jurídic andorrà part del Reglament d’execució (UE) núm. 680/2014 de la Comissió del 16 d’abril del 2014, mitjançant el qual s’estableixen normes tècniques d’execució en relació amb la comunicació d’informació amb fins de supervisió per part de les entitats, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

5. Guia supervisora relativa als Processos d’Autoavaluació del Capital (PAC) i de la Liquiditat (PAL) de les Entitats Bancàries (Comunicat tècnic núm. 263/20-EB)

L’apartat 1 de l’article 73 de la CRD IV, transposat a la legislació andorrana en l’article 15 de la Llei 35/2018, estableix que “les entitats i els seus grups consolidables han de disposar d’estratègies i procediments sòlids, eficaços i exhaustius a fi d’avaluar i mantenir de manera permanent els imports, els tipus i la distribució del capital intern que considerin adequats per cobrir la naturalesa i el nivell dels riscos a què estan o poden estar exposats.”.

Així mateix, l’apartat 1 de l’article 86 de la CRD IV, transposat a la legislació andorrana en l’article 25 de la Llei 35/2018, estableix que “les entitats han de tenir estratègies, polítiques, procediments i sistemes sòlids per a identificar, mesurar, gestionar i supervisar el risc de liquiditat, al llarg d’un conjunt apropiat d’horitzons temporals, incloent-hi l’intradia, per assegurar que les entitats mantenen un nivell adequat de coixins de liquiditat.”.

En aquest sentit, l’AFA ha publicat l’esmentada Guia amb el propòsit de facilitar a les entitats bancàries l'aplicació dels processos d’autoavaluació de capital i de la liquiditat que estableixen els esmentats articles 15 i 25 de la Llei 35/2018.