Informació prudencial

L’objectiu principal de la divulgació i publicació d’informació de supervisió és proporcionar un fàcil accés a la informació, donar una visió general completa del marc jurídic i regulatori i permetre una comparació significativa dels enfocaments adoptats per diferents autoritats de supervisió competents.

En aquest sentit, tant el Comitè de Supervisió Bancària de Basilea com la legislació a nivell europeu (la Directiva 2013/36/UE i el Reglament (UE) núm. 575/2013) destaquen la importància de la transparència i la rendició de comptes.

El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar oficialment l’euro com a moneda legal i emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció. L’Acord monetari va acompanyat d’un annex que relaciona les disposicions jurídiques europees que el Principat d’Andorra ha d’implementar seguint el calendari acordat per Andorra i la Unió Europea relatives, entre d’altres, a la legislació en matèria bancària i financera.

En virtut de l’Acord monetari, Andorra ha incorporat en el seu ordenament jurídic, mitjançant mesures equivalents, entre d’altres, la Directiva 2013/36/UE així com també el Reglament (UE) 575/2013.

L’article 106 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió estableix les obligacions de divulgació per part de l’AFA.

En aquesta secció, l’AFA dona compliment a les obligacions de publicació en seguiment a l’establert als apartats a), b) c) i d) de l’article 106 de la Llei 35/2018.

La informació es detalla segons els següents apartats:

Normativa i orientacions

El text de les disposicions legals, reglamentàries i dels comunicats tècnics, així com les orientacions generals adoptades al Principat d’Andorra en l’àmbit de la normativa prudencial.

Revisió supervisora

Els criteris i mètodes generals emprats per a la revisió i avaluació supervisora i els criteris generals i els mètodes adoptats per comprovar el compliment dels requisits prudencials.

Dades estadístiques

Les dades estadístiques agregades sobre els aspectes fonamentals de l’aplicació del marc prudencial al Principat d’Andorra.