Tarifes, Comissions i despeses efectivament aplicables per les entitats operatives del sistema financer

Les entitats operatives del sistema financer han d’actuar amb transparència i comunicar als seus clients, en temps i forma, la informació necessària per permetre que els clients puguin prendre les seves decisions amb coneixement íntegre dels riscos i dels costos associats als serveis i productes o operacions.

Per complir amb aquesta obligació de comunicació al client per part de l’entitat, no serà suficient posar a disposició del públic el llibre de tarifes a les oficines o a la web de les entitats, sinó que s’hauran de comunicar les tarifes, comissions i despeses (d’ara en endavant, tarifes) efectivament aplicables de forma individual, expressa i prèvia a tots els clients.”

Així mateix, s’haurà d’informar el client prèviament a qualsevol modificació i atorgar-li un termini mínim de dos mesos per modificar la relació contractual, sense que aquestes siguin d’aplicació durant aquest termini. A més, caldrà que s’informi el client del dret de separació de què disposa en cas de disconformitat amb les modificacions proposades i dels eventuals costos que poguessin derivar-se’n en cas d’exercir-se dit dret, els quals es calcularien amb les tarifes encara vigents.

En cas que es modifiquin a la baixa, es comunicarà igualment al client sense perjudici de la seva immediata aplicació.

No es considerarà vàlid informar d’unes tarifes màximes sinó que caldrà informar de les tarifes efectivament aplicables a cada client.

Per a més informació es pot consultar el comunicat tècnic núm. 5/2020-SF “Transparència i informació als clients: tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables"