Queixa en relació amb una tarifa o comissió

En el supòsit de voler presentar una queixa o reclamació, li recomanem que segueixi el procediment detallat a l’apartat de reclamacions 

En tot cas, ha de tenir en compte que no s’admetran les reclamacions que pretenguin un pronunciament sobre el caràcter abusiu d’una determinada clàusula contractual.