Renovació del càrrec dels membres del consell d’administració de les entitats operatives del sistema financer. Canvis i nomenaments dels membres de les comissions delegades

Com 6-2020-SF bis
09/05/2022 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió | Agents Financers - Comunicat Tècnic - Govern Corporatiu | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció