Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra

Decret del 20-12-2017
27/12/2017 - Asseguradores i Reasseguradores - Reglament - Gestió de riscos | Govern Corporatiu | Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció | Solvència / Liquiditat