Guia supervisora sobre les carències o extensions, legislatives i no legislatives, els préstecs o crèdits aplicats arrel de la crisi de la COVID-19

Recomanació EB 01/2020
10/06/2020 - Entitats Bancàries - Guies i Recomanacions - Norma | Solvència | Liquiditat | Normativa comptable | COVID-19