Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del sars-CoV-2

Llei 5/2020 - Deroga Llei 3/2020

Capítol tercer. Mesures en matèria d’arrendaments i d’instruments de crèdit bancari

Article 39. Carència o extensió dels préstecs o crèdits hipotecaris

1. Les persones assalariades concernides per la suspensió temporal del contracte de treball o la reducció de la jornada laboral poden sol·licitar i obtenir, fins que el Govern no declari, per decret, la fi de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, una carència de les quotes corresponents als préstecs hipotecaris o els préstecs personals, o una extensió del termini d’amortització dels crèdits hipotecaris que tinguin contractats amb les entitats bancàries amb la finalitat de finançar l’adquisició del seu habitatge habitual o el seu vehicle propi, sempre que l’import mensual de la quota d’amortització dels préstecs i els crèdits esmentats, més les despeses i els subministraments bàsics de la unitat familiar, sigui igual o superior al 30% dels ingressos nets resultants de la suspensió temporal del contracte de treball. Quan es tracti d’un crèdit en compte corrent, cal que el crèdit arribi a venciment durant el període comprès entre la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei i el 31 de desembre del 2020.

Computen com a ingressos nets els sous i salaris, els rendiments del capital mobiliari i immobiliari, els ajuts econòmics per desocupació involuntària, les remuneracions en concepte de representació, les dietes i despeses de viatge, les rendes percebudes per a l’exercici de càrrecs públics, les beques, les pensions públiques o privades, les rendes que tinguin la consideració d’activitat econòmica, i les rendes per lloguers que no hagin estat objecte d’una mesura de reducció per raó de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

S’entén per carència l’ajornament de l’obligació de pagament en els termes convinguts amb l’entitat bancària, de forma que no serà exigible el pagament de la quota íntegra ni de cap dels conceptes que en formen part (amortització del capital o pagament d’interessos).

2. Per tenir dret a la carència de les quotes del préstec o a l’extensió del termini d’amortització del crèdit, la persona assalariada ha de justificar prèviament a l’entitat bancària creditora el compliment de les condicions previstes a l’apartat 1 anterior.

3. Les persones físiques propietàries de locals per a negoci i d’un màxim de de dos habitatges destinats al lloguer o a la seva explotació afectades per la reducció de la renda establerta als articles 36 i 38, que tinguin contret un préstec o un crèdit hipotecari destinat a l’adquisició del local o dels habitatges esmentats, i que compleixin les condicions previstes a l’apartat 1 d’aquest article, poden sol·licitar i obtenir una carència de les quotes corresponents als préstecs hipotecaris o una extensió del termini d’amortització dels crèdits hipotecaris que tinguin contractats amb les entitats bancàries amb la finalitat de finançar l’import de l’adquisició del local o dels habitatges mencionats. Aquesta reducció ha de ser degudament justificada prèviament a l’entitat bancària.

4. La carència de les quotes corresponents als préstecs hipotecaris i als préstecs personals, i l’extensió del termini d’amortització dels crèdits hipotecaris a què fan referència els apartats anteriors també són aplicables, en la mateixa forma que s’hi estableix i amb la mateixa limitació temporal fixada, a les persones assalariades que hagin estat acomiadades com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2, mentre estiguin sense feina i percebin l’ajut econòmic per desocupació involuntària, fins que el Govern no declari, per decret, la fi de la situació esmentada, i a les persones físiques que realitzen una activitat per compte propi que hagi estat suspesa obligatòriament per decret del Govern, o que estigui sotmesa a un règim de guàrdia o permanència per decret del Govern, fins que el Govern decideixi altrament per decret, amb el benentès que un cop la suspensió obligatòria o el règim de guàrdia o permanència deixin de ser vigents, cal justificar una davallada significativa de la xifra de negoci.

5. Sense perjudici de la documentació que l’entitat bancària pugui requerir per acreditar que concorren les circumstàncies a què es refereixen els apartats 1 a 3 anteriors, la persona interessada ha de lliurar a l’entitat esmentada una declaració responsable degudament signada en la que manifesta, de forma expressa, el compliment de les condicions subjectives previstes en els apartats esmentats.

6. Una vegada hagi cessat la situació que motiva la carència de les quotes corresponents als préstecs hipotecaris o als préstecs personals, o l’extensió del termini d’amortització dels crèdits hipotecaris, l’entitat bancària pot exigir a la persona interessada la finalització de la carència o l’amortització del crèdit el termini d’amortització del qual hagi estat prorrogat, a comptar del darrer dia del mes natural següent al de la finalització de la situació esmentada.

7. Una vegada s’ha presentat la sol·licitud de carència de les quotes corresponents als préstecs hipotecaris o als préstecs personals, o d’extensió del termini d’amortització dels crèdits hipotecaris, l’entitat bancària analitza la documentació aportada per la persona interessada i, si escau, hi dona curs en el termini màxim dels quinze dies hàbils següents al dia en què s’hagi lliurat, a satisfacció de l’entitat, la documentació esmentada. Una vegada s’ha concedit la carència o l’extensió, l’entitat bancària en comunica a l’Autoritat Financera Andorrana l’existència i la durada. Els imports que haguessin estat exigibles a la persona deutora en cas de no aplicar-se la carència no es consideren vençuts. Es faculta l’Autoritat Financera Andorrana perquè pugui, mitjançant comunicats tècnics, emetre guies i desenvolupar les mesures i els requisits aplicables que siguin necessaris en relació amb la carència i l’extensió esmentats, en el marc de les seves funcions de supervisió i en base als estàndards internacionals i, en particular, en base a les guies emeses per l’Autoritat Bancària Europea en aquesta matèria.

8. La concessió de la carència de les quotes corresponents als préstecs hipotecaris o personals, o de l’extensió del termini d’amortització dels crèdits hipotecaris, comporta l’extensió del calendari d’amortització del préstec o del venciment del crèdit, i la inaplicació durant el seu període de vigència de la clàusula de venciment que consti en el contracte de préstec o de crèdit. Durant el període de vigència de la carència o de l’extensió l’entitat bancària no pot exigir el pagament de la quota ni de cap dels conceptes que en formen part (amortització del capital o pagament d’interessos).

9. Els efectes de la carència de les quotes corresponents als préstecs hipotecaris o personals, o de l’extensió del termini d’amortització dels crèdits hipotecaris, es limiten als establerts en aquest article, sense que la seva concessió impliqui la modificació de la resta de termes i condicions dels contractes de préstec o de crèdit corresponents. En tot cas, el període màxim de vigència de la carència o de l’extensió no pot superar el 31 de desembre del 2020.

10. Les parts han d’establir per escrit els termes i les condicions, inclosa la seva eventual modificació o terminació anticipada, de la carència de les quotes corresponents als préstecs hipotecaris i de l’extensió del termini d’amortització dels crèdits hipotecaris, sense que es requereixi la forma pública encara que el préstec o el crèdit s’hagi atorgat mitjançant un instrument públic, i sense perjudici de la facultat de l’entitat bancària d’instar l’atorgament d’aquest instrument públic si ho considera oportú. L’aplicació de la carència o l’extensió no afecta en cap cas l’efectivitat de les garanties reals constituïdes per la part interessada o per terceres persones, ni els avals prestats per terceres persones. Aquestes garanties es mantenen vigents en els termes establerts en el seu dia per les parts fins al pagament definitiu del deute segons resulti dels nous terminis derivats de l’aplicació de la carència o de l’extensió, i sense necessitat de consentiment o d’acceptació quan la garantia hagi estat constituïda o prestada per una tercera persona.

Capítol quart. Mesures en relació amb el sector financer

Article 40. Pròrroga del termini de tramesa dels estats financers de les entitats i dels organismes d’inversió col·lectiva

1. En relació amb les obligacions contemplades en l’article 19.2 de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera, i en l’article 36.3 de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, i a l’article 121.3 del Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, relatius a l’obligació de trametre a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), com a molt tard el 31 de març de cada any, els estats financers auditats de les entitats i dels organismes d’inversió col·lectiva, es prorroga la data límit d’aquestes trameses a l’AFA fins al 30 d’abril del 2020. Aquest nou termini pot ser prorrogat novament per l’AFA, si ho considera necessari, mitjançant un Comunicat tècnic o una Comunicació a les entitats concernides.

2. Aquesta pròrroga no impedeix la presentació puntual dels estats financers auditats a aquelles entitats que estiguin en disposició de fer-ho.


Consulta tota la normativa relacionada amb la COVID-19 al següent enllaç:

AFA - Normativa COVID-19

30/04/2020 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Agents Financers | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió | Asseguradores i Reasseguradores | Mediadors - Llei - Norma | Tramesa d'informació periòdica | COVID-19