Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana

Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana
04/07/2018 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Agents Financers | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió | Asseguradores i Reasseguradores | Fons i Plans de Pensions | Mediadors - Llei - Taxes i altres contraprestacions