Desenvolupament de les obligacions d’informació en matèria financera en aplicació del que es disposa als articles 9.2 i 10.1 de la Llei 12/2017, de 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra i de l’article 14 del seu Reglament d’aplicació aprovat pel Decret de data 20 de desembre de 2017.

Comunicat núm. CT20-2020/A – bis
30/12/2021 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica