Decret 478/2022, del 23-11-2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital

Decret 478/2022

Decret 478/2022, del 23-11-2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador

30/11/2022 - Veedor | Actius digitals - Reglament - Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció | Condicions de funcionament: requeriments operatius