Decret 280/2022, del 6-7-2022, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge a l’efecte de regular el règim jurídic aplicable al Fons d’Habitatge.

Decret 280/2022, del 6-7-2022
13/07/2022 - Societats Gestores d'OIC | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Entitats Bancàries | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Reglament - Norma