Decret 24/2024, del 24-1-2024, pel qual s’aprova el Reglament relatiu a l’adopció de normes tècniques de la Unió Europea aplicables en matèria de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió

Decret 24/2024, del 24-1-2024
31/01/2024 - Entitats Bancàries | Societats Financeres d'Inversió | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Agents Financers | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió | Asseguradores i Reasseguradores | Fons i Plans de Pensions | Mediadors - Reglament - Recuperació & Resolució