Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients

Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF
07/07/2020 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Societats Gestores d'OIC | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | Assessors Financers | Agents Financers | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Protecció a l'inversor