Desenvolupament de les obligacions d'informació en matèria de solvència per a les delegacions acollides al règim de supervisió simplificada en aplicació del que es disposa als articles 9.2. i 10.1. de la Llei 12/2017, del 22 de juny d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances del Principat d'Andorra

Comunicat núm. CT22-2021/A
09/03/2021 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Solvència