Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2022

Comunicat tècnic núm. 1/2023-AFA
20/01/2023 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Agents Financers | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió | Asseguradores i Reasseguradores | Fons i Plans de Pensions | Mediadors | Actius digitals | Veedor | Proveïdors de serveis de finançament participatiu - Comunicat Tècnic - Taxes i altres contraprestacions