Reunions anyals permanents auditors externs

Comunicat Tècnic núm. 224/12
22/06/2012 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Govern Corporatiu | Normativa comptable | Norma