Annex a l’informe complementari d’auditoria

Comunicat Tècnic núm. 157/13 quater
21/05/2013 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos