Renovació del càrrec dels membres del consell d’administració de les entitats operatives del sistema financer. Canvis i nomenaments dels membres de les comissions delegades

Comunicat tècnic núm. 6/2020-SF
  • Sol·licitud d’autorització prèvia per a la renovació del càrrec dels membres del consell d’administració de les entitats operatives del sistema financer.
  • Sol·licitud d’inscripció dels canvis i nomenaments dels membres de les comissions delegades del consell d’administració.
29/06/2020 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Agents Financers | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió - Comunicat Tècnic - Govern Corporatiu | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció